Ny Net­fl ix- se­rie er alt for kli­ché­fyldt

BT - - NYHEDER -

AN­MEL­DEL­SE ’ The Ranch’ – af­snit 1og 2

In­struk­tion: David Trai­ner

TV- SE­RIE

** ****

bed­ste for at få det til at ske, men alt i alt er der in­tet spor af den før­hen så kend­te char­me, som gjor­de Ash­ton Kut­cher til al­le­mand­se­je.

Den tid­li­ge­re col­le­ge­foot­ball­stjer­ne Colt Ben­nett ( Ash­ton Kut­cher) er til­ba­ge i sin hjem­by for at for­sø­ge at bli­ve pro­fes­sio­nel, men en­der med at ta­ge et kli­che­fyldt, for­sin­ket op­gør med sin far ( Sam El­li­ott), som han dog væl­ger at læg­ge på hyl­den for en stund, da han op­da­ger, at fa­de­ren har øko­no­mi­ske pro­ble­mer på de­res ranch. Det grå guld kæm­per Par­rin­gen mel­lem Ash­ton Kut­cher og Dan­ny Ma­ster­son, der spil­ler den æl­dre bror Roo­ster Ben­nett, vir­ker op­rig­tig, og de­res bro­der­skab har en mel­lem­mor­som form for ke­mi i lø­bet af de to før­ste af­snit.

Men det er i de æl­dre rol­ler, vi fi nder det grå ko­mi­ske guld. Sam El­li­ott og De­bra Win­ger spil­ler rol­ler­ne som skils­mis­se­for­æl­dre­ne, der skæn­ker øl og for­nær­mel­ser til hin­an­den om da­gen, og dyr­ker sex, som var de sta­dig gift , om nat­ten.

Det gør ondt at se en sku­e­spil­le­rin­de som De­bra Win­ger i en så ind­holds­løs og li­ge­gyl­dig rol­le som den­ne her, men sam­ti­dig er det hen­des til­ste­de­væ­rel­se, som gør det­te show me­re ud­hol­de­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.