Cir­kus ver­den over

BT - - NYHEDER -

cir­kus. De for­står ik­ke en skid af, hvad der bli­ver sagt, men det gør åben­bart ik­ke no­get. De er helt vil­de. De kan jo se stem­nin­gen i teltet. De kan se, at vi gør no­get helt gak­ket. Kon­tra­sten mel­lem det knivskar­pe og det fj ol­le­de.

Den øver­ste chef for Mo­na­cos circus- festi­val ( ver­dens stør­ste, red.), var her sid­ste år. Han jub­le­de. De kom med de­res ar­ti­ster for at se det. De ved godt, at der skal ske et el­ler an­det, hvis ik­ke kul­tu­ren skal ud­dø helt, « si­ger Øster­gaard. Dø­en­de kultur Cir­kus Dan­ne­brog er net­op ble­vet red­det på stre­gen. Ben­neweis luk­ker helt ned.

» Det er tragisk. Det er en kultur, der går ned. Ti­den er ubarm­hjer­tig. Jeg kan se det med mit eget nye telt. Jeg kan se folk gå for­bi ude på vej­en helt uden at be­mær­ke det. Det, sy­nes jeg, er så in­ter­es­sant. Da jeg var barn , var det en be­gi­ven­hed, når cir­kus kom til by­en. Flok strøm­me­de til for at kig­ge – det af­spej­ler ud­vik­lin­gen – at det er ble­vet svært at lok­ke folk ind i teltet. Folks for­vent­nin­ger til show er må­ske og­så ble­vet stør­re ud­styrs­mæ­sigt. De kan jo gå ind i Forum og se show, der har ko­stet fem mia. at sæt­te op, og hvor man får det helt sto­re. Der kan vi slet ik­ke væ­re med. Vi kan så no­get an­det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.