Vi el­sker fo­to­vog­ne

BT - - BILER -

NED MED FAR­TEN Da Po­li­ti­et sid­ste år hæ­ve­de an­tal­let af fo­to­vog­ne fra 25 til 100, lød der ra­ma­skrig fra her, der og al­le­veg­ne. Pen­ge­ma­ski­ner blev de kaldt, og man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner var ude og be­kla­ge, at de of­te blev pla­ce­ret uhen­sigt­mæs­sigt el­ler ste­der, hvor det me­re syn­tes at hand­le om at la­ve bø­der end om at sæn­ke far­ten og øge tra­fik­sik­ker­he­den. SE­NE­STE NYT

Men nu vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, fo­re­ta­get af Epi­ni­on for Rigs­po­li­ti­et og Rå­det for Sik­ker Tra­fik, at stør­ste­delen af bi­li­ster­ne i vir­ke­lig­he­den er gla­de for fo­to­vog­ne­ne.

I un­der­sø­gel­sen si­ger 50 pct. af de ads­purg­te, at det er po­si­tivt el­ler me­get po­si­tivt, at po­li­ti­et ud­fø­rer fart­kon­trol med fo­to­vog­ne. Kun 20 pct. me­ner, at det er ne­ga­tivt. De re­ste­ren­de 30 pct. si­ger, at de hver­ken er po­si­ti­ve el­ler ne­ga­ti­ve.

Un­der­sø­gel­sen ba­se­rer sig på in­ter­views med 1.045 bi­li­ster. Når der spør­ges ind til, hvor­for bi­li­ster­ne er po­si­ti­ve over­for fo­to­vog­ne­ne, er de ty­pi­ske svar, at kon­trol­len får fle­re til at sæn­ke far­ten, og at det gav­ner tra­fik­sik­ker­he­den.

» Når fle­re over­hol­der fart­græn­ser­ne, er det med til at sik­re, at fle­re men­ne­sker hver dag kan kom­me hjem til de­res fa­mi­li­er. Der er for høj fart in­vol­ve­ret i alt for man­ge ulyk­ker, og det er der­for, at vi gen­nem­fø­rer fart­kon­trol­ler. Det er glæ­de­ligt, at man­ge bi­li­ster bak­ker op om det ar­bej­de, « si­ger Erik Terp Jensen, le­der af Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Færds­els­cen­ter.

En tred­je­del af de ads­purg­te bi­li­ster si­ger, at fo­to­vog­ne­ne har få­et dem til at æn­dre ad­færd i tra­fik­ken ved bl. a. at ha­ve me­re fo­kus på, hvor hur­tigt de kø­rer.

Blandt dem, der si­ger, at de ik­ke har sat far­ten ned, be­grun­der de fle­ste det med, at de i for­vej­en over­hol­der ha­stig­heds­græn­ser­ne.

Ef­ter at po­li­ti­et øge­de an­tal­let af fo­to­vog­ne, har fle­re let­tet fo­den fra spe­e­de­ren.

Gen­nem­snits­far­ten i 2015 lå la­ve­re end året før, og og­så blandt dem, der kø­rer al­ler­stær­ke­st, er far­ten fal­det. Det vi­ser må­lin­ger fra Vej­di­rek­to­ra­tet, der året rundt må­ler tra­fi­kan­ter­nes ha­stig­hed på ve­je­ne.

Så om man er fan el­ler ej, så får fo­to­vog­ne­ne dan­sker­ne til at let­te på spe­e­der­fo­den. Om de så står pla­ce­ret de rig­ti­ge ste­der, for at øge tra­fik­sik­ker­he­den for de sva­ge­ste tra­fi­kan­ter, det si­ger un­der­sø­gel­sen ik­ke no­get om, så dis­kus­sio­nen om fo­to­vog­ne­ne er ik­ke død, på trods af den over­ve­jen­de po­si­ti­ve hold­ning blandt lan­dets bi­li­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.