Mi­ni­sters saft ige pri­vat­liv frem i ly­set

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går

PO­LI­TIK PÅ ( SEN­GE) KAN­TEN For ik­ke læn­ge si­den var Jo­hn Whit­ting­da­le et af de me­re grå­to­ne­de med­lem­mer af Un­der­hu­set og mest kendt for at væ­re lidt af en høg blandt de kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re. Han gjor­de sig be­mær­ket med mod­stand mod ho­mo­seksu­el­le æg­te­ska­ber og li­ge­løn samt med kri­tik af den stat­se­je­de me­di­e­gi­gant BBC.

Nu er der for­modent­lig ik­ke læn­ge­re no­gen, der vil kal­de mi­ni­ste­ren for kultur, me­di­er og sport for ke­de­lig. For de se­ne­ste uger er det i bri­ti­ske me­di­er be­skre­vet, hvor­dan Whit­ting­da­le eft er en skils­mis­se har haft he­de aff ærer med en sa­do­ma­so­chi­stisk prosti­tu­e­ret og en tid­li­ge­re po­r­no­mo­del. Spørgs­må­let er så, om der er me­re i hi­sto­ri­en end de fo­re­lø­big ube­kræft ede be­skyld­nin­ger om, at hans be­slut­nin­ger som mi­ni­ster har ta­get far­ve af det heft ige pri­vat­liv, samt halv­kvæ­de­de an­tyd­nin­ger af lem­fæl­dig om­gang med for­tro­li­ge re­ge­rings­pa­pi­rer.

Den tid­li­ge­re mo­delkæ­re­ste, som er kendt for at op­træ­de i avi­ser med bar over­krop i sel­skab med sin tvil­lin­ge­sø­ster og afk lædt i en ame­ri­kansk tv- se­rie, har til Daily Mail for­talt, hvor­dan Jo­hn Whit­ting­da­le ar­bej­de­de ved mor­gen­bor­det i en blå sil­keki­mo­no.

» Pa­pi­rer­ne var spredt ud over bor­det. Han vil­le vi­se mig sin ka­len­der og bre­ve­ne, mens jeg sad ved si­den af ham, « for­tæl­ler den 36- åri­ge kvin­de.

Og den de­tal­je kan po­li­tisk væ­re langt far­li­ge­re for den 56- åri­ge Whit­ting­da­le end de langt me­re saft ige be­ret­nin­ger, som mo­del­len og­så har di­ver­te­ret med i sam­me avis. Kon­ser­va­ti­ve tals­mænd har på­pe­get, at kul­tur­mi­ni­ste­ren er sing­le og har ret til pri­vat­liv, og fra fl ere si­der er BBC ble­vet kri­ti­se­ret for at ha­ve off ent­lig­gjort hi­sto­ri­en om den prosti­tu­e­re­de kæ­re­ste, der har frem­pro­vo­ke­ret det sto­re fo­kus på Whit­ting­da­les pri­vat­liv. An­dre kri­ti­ke­re me­ner, at en hi­sto­rie om en ’ sing­le mand mø­der sing­le kvin­de’ ik­ke kan ha­ve off ent­lig­he­dens in­ter­es­se.

Jo­hn Whit­ting­da­le har be­kræft et for­hol­det til kvin­den, men ind­ven­der, at han afb rød det, straks han eft er et halvt års samvær fandt ud af, hvad kæ­re­sten fo­re­tog sig.

BBC, op­po­si­tions­po­li­ti­ke­re og an­dre har der­i­mod sat spørgs­måls­tegn ved, hvor­for fl ere bri­ti­ske tabloi­da­vi­ser har holdt på den hi­sto­rie så læn­ge, når nu de selv­sam­me avi­ser el- lers ik­ke er kendt for at hol­de sig til­ba­ge med at ud­stil­le an­dre po­li­ti­ke­re og be­rømt­he­der. An­kla­ger om, at avi­ser­ne har spe­ku­le­ret i at ha­ve en klem­me på pres­sens mi­ni­ster, er af re­ge­rin­gen ble­vet afvist Svær Kreml spø­ger og­så Daily Mail har så yder­li­ge­re bo­ret i Whit­ting­da­les pri­vat­liv og fun­det op­lys­nin­ger om to tid­li­ge­re un­ge kæ­re­ster fra hen­holds­vis Li­tau­en og Hvi­derusland. Iføl­ge avi­sen her­sker der en del mystik om især den hvi­derus­si­ske kvin­de – spor skal an­gi­ve­ligt kun­ne le­de til­ba­ge til nog­le af de me­re hem­me­li­ge rus­si­ske kon­to­rer i Kreml. Læn­ge­re end til an­tyd­nin­ger og hal­ve slut­nin­ger kom­mer avi­sen ik­ke. Det mest hånd­fa­ste er, at Jo­hn Whit­ting­da­le har sid­det i en ko­mité for for­hol­det til Øst­eu­ro­pa og Rusland, at han har nydt godt af gæst­fri­hed og in­vi­ta­tio­ner fra en ukrainsk, rus­sisk­sin­det rig­mand med et dun­kelt om­døm­me, og at Whit­ting­da­le for­an­le­di­ge­de, at by­en Mal­don i valg­kred­sen i Es­sex blev ven­skabs­by med hvi­derus­si­ske Brest. Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. som grund­løs spe­ku­la­tion.

De se­ne­ste da­ge har der så væ­ret hi­sto­ri­er i bri­ti­ske me­di­er om, at kul­tur­mi­ni­ste­ren plan­læg­ger et lam­men­de slag mod BBC ved at kræ­ve salg af giv­ti­ge UKTV- ak­tier, som me­di­e­gi­gan­ten ejer gen­nem den kom­merci­el­le gren BBC Wor­ldwi­de. Et salg me­nes at kun­ne ind­brin­ge op imod fem mil­li­ar­der kro­ner, mens BBC så vil mi­ste det år­li­ge ud­byt­te af ak­tier­ne og an­gi­ve­ligt kun vil få lov at be­hol­de en del af pen­ge­ne fra ak­tiesal­get.

Og­så den hi­sto­rie er ble­vet afvist af den bri­ti­ske re­ge­ring som spe­ku­la­tion. Der­i­mod skul­le der væ­re hold i hi­sto­ri­en om, at pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron er ir­ri­te­ret over sin kul­tur­mi­ni­sters højlyd­te kampag­ne for et bri­tisk nej til EU i den kom­men­de fol­ke­af­stem­ning.

Tirs­dag op­ly­ste avi­sen Eve­ning Stan­dard så, at Jo­hn Whit­ting­da­le for nog­le år si­den som me­nigt un­der­hus­med­lem tog imod en in­vi­ta­tion til et be­søg i en klub med

in­klu­siv en mid­dag med klub­bens le­del­se og to kvin­de­li­ge dan­se­re.

Til­sy­ne­la­den­de var to an­dre po­li­ti­ke­re og­så med ved den lej­lig­hed, mens kul­tur­mi­ni­ste­rens talskvin­de op­ly­ser, at be­sø­get var re­le­vant i for­bin­del­se med et lov­for­slag. In­gen har dog på­vist no­get ulov­ligt i kul­tur­mi­ni­ste­rens hand­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.