Ja­ck­po­chet­ti­no

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@ spor­ten. dk

55 år er rig­tig lang tid at ven­te, når man er en klub af Tot­ten­hams stør­rel­se og ger­ne vil vin­de det en­gel­ske mester­skab.

Og der­for er der da hel­ler ik­ke no­get at si­ge til, at klub­ben er klar til at be­løn­ne si­ne nær­me­ste me­d­ar­bej­de­re med en høj pris, hvis Spurs over­ha­ler Lei­ce­ster i de sid­ste fi re kam­pe.

Især én mand kan se frem til en stor øko­no­misk ge­vinst, hvis det sker, og det er ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no.

Iføl­ge ryg­ter­ne i Eng­land kan den 44- åri­ge ar­gen­ti­ner se frem til at få stuk­ket en halv mil­li­on pund, om­kring 4,7 mil­li­o­ner kro­ner, i lom­men, hvis han i sin an­den sæ­son som Tot­ten­ham- ma­na­ger sik­rer det før­ste mester­skab si­den 1961. » Der bli­ver sagt man­ge ting i me­di- er­ne, og der sker og­så me­get i fod­bold, men jeg har ik­ke lyst til at ta­le om mi­ne per­son­li­ge for­hold, og jeg kan al­li­ge­vel ik­ke dræ­be ryg­tet, « si­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no og af­vi­ser at ta­le me­re om den sag.

Til gen­gæld er han me­re snak­kesa­lig om det ti­tel­ræs, der er i gang i Pre­mi­er Le­ague, hvor Kas­per Sch­mei­chels hold, Lei­ce­ster, fø­rer ræk­ken med fem po­int ned til Tot­ten­ham. En du­el, der gør, at ma­na­ge­ren i Tot­ten­ham har ta­get den be­slut­ning, at hans spil­le­re ik­ke må del­ta­ge i en el­lers stor festi­vi­tas for spil­ler­ne i mor­gen aft en.

Det er her, at den en­gel­ske spil­ler­for­e­ning, Pro­fes­sio­nal Foot­bal­lers’ As­so­ci­a­tion, kå­rer årets hold og ik­ke mindst årets spil­ler i Eng­land.

Spurs er re­præ­sen­te­ret ved at ha­ve he­le fi re mand, To­by Al­derwei­reld, Dan­ny Ro­se, De­le Al­li og Har­ry Ka­ne, på årets hold, der al­le- re­de er læk­ket til pres­sen, og pro­fi - len Har­ry Ka­ne er yder­li­ge­re no­mi­ne­ret til årets spil­ler i Eng­land.

In­gen fest til Erik­sen Pro­ble­met er ba­re, at Tot­ten­ham skal spil­le mod West Bromwich mandag, og der­for må hver­ken Chri­sti­an Erik­sen el­ler de an­dre spil­le­re ta­ge til fe­sten.

» Spil­ler­ne skal væ­re hjem­me. Vi har kamp mandag, og det er da sandt, spil­ler­ne ger­ne vil til fe­sten, men vi har et an­svar, og vi spil­ler mandag, så spil­ler­ne skal væ­re hjem­me, slap­pe af og fo­ku­se­re på kam­pen, og så er jeg sik­ker på, at de eft er kam­pen får tid til at fe­ste el­ler ly­køn­ske de spil­le­re, der har vun­det no­get, « for­kla­rer Po­chet­ti­no.

Han har selv me­get at fejre og end­nu me­re, hvis Tot­ten­ham snup­per gul­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.