Kl­opp har god grund til at gri­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JÜR­GEN KL­OPP VAR nær­mest ved at dø af grin i de sid­ste ty­ve mi­nut­ter af onsdagens kamp mod Ever­ton. Man kan dis­ku­te­re, hvor smag­fuldt det egent­ligt var, men lad det nu væ­re ty­ske­ren til­gi­vet. Han er en mun­ter mand, og der er ik­ke no­get at si­ge til, hvis smi­le­ne er bre­de i Li­ver­pool i øje­blik­ket.

For ik­ke nok med, at Li­ver­pool FC er på vej mod bed­re ti­der i Pre­mi­er Le­ague og en stor eu­ro­pæ­isk suc­ces. Klub­ben har ef­ter min me­ning et hold, der kan spil­le med om mester­ska­bet i næ­ste sæ­son.

Man­ge Li­ver­pool- fans i min om­gangskreds har travlt med at for­tæl­le mig, hvor me­get man mang­ler for at bli­ve ti­tel- kan­di­dat, men her må jeg ba­re si­ge, at jeg er ue­nig. Li­ver­pools trup har al­le­re­de nu bå­de kva­li­te­ten og bred­den til at spil­le med blandt de bed­ste.

I den kom­men­de som­mer vil me­di­er­ne fl yde over med ryg­ter om, hvem Li­ver­pool bør kø­be, men hvis man ser på hol­dets nu­væ­ren­de for­fat­ning, så har Jür­gen Kl­opp be­stemt et hold på plads, som kan spil­le med i top­pen i næ­ste sæ­son. Som jeg ser det, er der ik­ke man­ge spil­le­re på mar­ke­det, som bå­de er til­gæn­ge­li­ge for Li­ver­pool og vil kun­ne for­stær­ke hol­det væ­sent­ligt. HVIS VI STAR­TER op­pe for­an, så er Li­ver­pool ut­ro­ligt godt be­sat. ” Vi mang­ler en an­gri­ber, der kan la­ve 20 mål”, si­ger de, og det kan der da væ­re no­get om. Men giv Stur­rid­ge en sæ­son uden ska­der, så skal I ba­re se. Og i øv­rigt er det kun Tot­ten­ham, der har la­vet fl ere mål i Pre­mi­er Le­ague end Li­ver­pool si­den Jür­gen Kl­opp kom til. Li­ver­pools mål er ba­re for­delt på fl ere spil­le­re end hos de øv­ri­ge top­hold. Med den al­der og det ta­lent, de er ud­sty­ret med, er der vel hel­ler in­gen grund til, at spil­le­re som Ro­ber­to Fir­mi­no, Di­vo­ck Ori­gi og Dan­ny Ings ik­ke skul­le bli­ve bed­re i næ­ste sæ­son. Hvad Phi­lip­pe Cou­tin­ho an­går, så må Li­ver­pool ba­re hå­be på, at han ik­ke bli­ver lok­ket til en af de sto­re span­ske klub­ber, for han bli­ver det off en­si­ve om­drej- nings­punkt i de kom­men­de sæ­so­ner. Kon­klu­sion: I an­gre­bet er Li­ver­pool mindst li­ge så godt be­sat som al­le kon­kur­ren­ter­ne. PÅ MIDT­BA­NEN ER der og­så man­ge dyg­ti­ge spil­le­re om plad­ser­ne. Go­de ty­per. Lø­be­stær­ke spil­le­re, der eg­ner sig godt til Pre­mi­er Le­ague. For lidt fl air, vil no­gen si­ge. Ja, men der skal og­så væ­re en ba­lan­ce, og et hvil­ket som helst hold i Pre­mi­er Le­ague vil­le el­ske at ha­ve spil­le­re som Jor­dan Hen­der­son og Ja­mes Mil­ner i de­res trup. Em­re Can fyl­der me­re og me­re på den cen­tra­le midt­ba­ne, Adam Lal­la­na lig­ner me­re og me­re den spil­ler, Li­ver­pool hen­te­de i dy­re dom­me i Sout­hamp­ton, og hvis man kan ha­ve folk som Lucas og Joe Al­len i pe­ri­fe­ri­en, så skal det nok gå. Man kan ar­gu­men­te­re for, at Li­ver­pool mang­ler en bold­fast cen­tral midt­ba­ne­spil­ler, en form for spilsty­rer. Men hvem skul­le det væ­re? Paul Pog­ba, Luka Mod­ric og Ser­gio Busquets er jo uden for ræk­ke­vid­de. Ilkay Gün­do­gan fra Dort­mund må­ske. Kon­klu­sion: På midt­ba­nen mang­ler Li­ver­pool må­ske lidt gar­ni­tu­re, men en for­stærk­ning er ik­ke strengt nød­ven­dig. FOR­SVA­RET HAR TIL ti­der set ual­min­de­ligt sløjt ud, men det er dog ik­ke rin­ge­re end, at der lø­ber etab­le­re­de lands­holds­spil­le­re rundt på de fl este po­si­tio­ner. Til det cen­tra­le for­svar har Li­ver­pool al­le­re­de skre­vet kon­trakt med Joël Ma­tip fra Schal­ke 04. Han er i øv­rigt et godt ek­sem­pel på, at det ik­ke er så let for Li­ver­pool at hen­te spil­le­re, som bå­de er til­gæn­ge­li­ge og åben­ly­se for­stærk­nin­ger, for kom­mer Ma­tip over­ho­ve­det på hol­det? Dejan Lov­ren er in­de i en rig­tigt god pe­ri­o­de, mens Skr­tels og Sak­hos stør­ste pro­blem er, at de er ukon­stan­te. Når de er bedst, er de jo stær­ke. Som på midt­ba­nen er si­tu­a­tio­nen den, at Li­ver­pool mang­ler en styr­mand af ab­so­lut in­ter­na­tio­nal klas­se, men hvem kan man få fat i? Die­go Godín? Nej. Rap­ha­el Va­ra­ne? Nej, Mats Hum­mels? Ja, må­ske. Så vil­le Li­ver­pool få en spil­ler, der var bed­re til at byg­ge spil­let op ne­de­fra og var ud­sty­ret med et bed­re over­blik end de nu­væ­ren­de kan­di­da­ter. På høj­re ba­ck kan man sæt­te fl ue­ben ved Nat­ha­ni­el Cly­ne, der kan spil­le po­si­tio­nen i man­ge år, mens jeg er me­re usik­ker på Al­ber­to Moreno i den mod­sat­te si­de. Moreno er dog kun 23 år, og han kan vel læ­re det. Off en­sivt har han i al­le til­fæl­de et enormt dri­ve. Kon­klu­sion: En rig­tigt stærk cen­ter­for­sva­rer vil­le ube­tin­get py­n­te. SÅ ER VI nå­et ned til po­si­tio­nen, hvor jeg vil­le gå ALL IN til som­mer, hvis jeg var Jür­gen Kl­opp, for jeg tror ik­ke på, at Li­ver­pool kan bli­ve en­gel­ske me­stre med Si­mon Mig­no­let på mål. Jeg tror og­så på, at den ge­ne­rel­le usik­ker­hed i Li­ver­pools for­svar i no­gen grad skyl­des, at spil­ler­ne ik­ke for al­vor sto­ler på den bel­gi­ske lands­holds- re­ser­ve. Om ik­ke an­det, så bør Li­ver­pool hen­te en vær­dig kon­kur­rent til Mig­no­let, for det er nær­mest ab­surd, at en må­l­mand på det ni­veau kan væ­re sten­sik­ker mand i Li­ver­pool. Hel­ler ik­ke på den­ne po­si­tion bli­ver det nemt at fi nde den helt rig­ti­ge, men en mand som Marc- An­dré ter Ste­gen fra Bar­ce­lo­na kun­ne må­ske fl yt­tes. El­ler hvad med Kas­per Sch­mei­chel? Kon­klu­sion: En ny og bed­re må­l­mand bør ha­ve hø­je­ste pri­o­ri­tet.

Kun­sten for Li­ver­pool bli­ver ik­ke at hand­le bredt ind, som man gjor­de eft er sal­get af Luís Suárez. Det bli­ver at fi nde li­ge præ­cis de to spil­le­re, der kan bli­ve de sid­ste brik­ker til det pus­le­spil, som ik­ke er nær så langt fra at væ­re lagt fær­digt, som man­ge tror.

Fin­der han dem, kan Jür­gen Kl­opp kom­met til at gri­ne end­nu hø­je­re i næ­ste sæ­son.

MORTEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.