In­gen Ja­pan­tur til Bendt­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN SUS­HI

Det bli­ver ik­ke lands­hol­det, der red­der Ni­ck­las Bendt­ner den­ne gang. Tid­li­ge­re har na­tio­nal­mand­ska­bet væ­ret et fast hol­de­punkt for an­gri­be­ren, når alt an­det om­kring ham har sej­let. Men un­der land­stræ­ner Åge Ha­rei­de er det nye ti­der. Bendt­ner træ­ner ik­ke, og spil­ler in­gen kam­pe, og der­for er der in­gen bil­let til ham, når Dan­mark i ju­ni ta­ger på træ­nings­lejr i Ja­pan.

» Vi ved, hvad han står for, når han spil­ler og træ­ner. Men li­ge i øje­blik­ket gør han in­gen af de­le­ne, og det er jo ik­ke hel­digt, hvis vi skal spil­le land­skam­pe på in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Hvis man skal væ­re med der, så skal man i ud­gangs­punk­tet spil­le kam­pe så oft e som mu­ligt, « si­ger Ha­rei­de til BT og fort­sæt­ter:

» Vi ken­der hel­ler ik­ke helt hans si­tu­a­tion. Vi ved ik­ke, hvad der kom­mer til at ske med ham, og det er og­så væ­sent­ligt, hvis han skal væ­re med i kam­pe­ne til eft er­å­ret. Vi skal væ­re sik­re på, at han kan spil­le til den tid, og at han er kom­met i gang. «

Uafk la­ret

Ni­ck­las Bendt­ner lig­ger li­ge nu i for­hand­lin­ger med sin klub Wol­fsburg om en op­hæ­vel­se af hans kon­trakt et år før tid. Bendt­ner har fl ere gan­ge lagt sig ud med klub­bens træ­ner Die­ter Heck­ing og er i øje­blik­ket fri­ta­get fra al træ­ning, for­di Wol­fsburg med sport­s­chef Klaus Al­lofs ord ser ham som en ’ fa­re for fæl­les­ska­bet’ i trup­pen. BT er­fa­rer, at Bendt­n­er­lej­ren sat­ser på at fi nde en løs­ning in­den 1. maj, men selv hvis det skul­le lyk­kes, ty­der det ik­ke på, at det er tids nok til at sik­re ham en plads på lands­hol­dets fl y østover.

Det er nu ik­ke for­di, at der ik­ke er plads til ro­ta­tion i lands­hold­strup­pen i for­hold til den, der blev ud­ta­get til Ha­rei­des før­ste kam­pe mod Island og Skot­land. For­må­let med tu­ren til Ja­pan, hvor Dan­mark skal del­ta­ge i en fi re­na­tio­ner­s­tur­ne­ring, er li­ge­som ved den før­ste sam­ling at få set spil­ler­ne an, læ­re dem at ken­de og spil­le dem sam­men. Men land­stræ­ne­ren har sam­ti­dig pla­ner om at gø­re sin vift e af ud­valg­te bre­de­re.

» Vi kom­mer til at skift e nog­le af dem, der var med mod Island og Skot­land ud, så vi kan få set nog­le nye an­sig­ter. Det er al­tid godt, for du kan ik­ke se al­le i før­ste om­gang. Vi skal ha­ve et bed­re over­blik. Su­per­liga­en har og­så spil­let lidt me­re, og spil­ler­ne er kom­met i form der, så det bli­ver en trup med spil­le­re fra bå­de ind og ud­land, « si­ger Åge Ha­rei­de.

Dan­mark spil­ler sin før­ste kamp i Ja­pan 3. ju­ni mod Bos­ni­en, og alt eft er ud­fal­det ven­ter en­ten vært­s­na­tio­nen el­ler Bul­ga­ri­en fi re da­ge se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.