Dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LLØØRRDDAAGG 2 233. A. PARPIRL 2IL0 216016 som dog be­her­ske­de sig og kør­te sej­ren hjem uden at få unø­digt me­get sved på pan­den. Skal i top tre De midtjy­ske spil­le­re kan be­gyn­de at gen­ken­de for­nem­mel­ser­ne og tak­ter­ne fra sid­ste år.

» Det fø­les som om, vi er på vej til det ni­veau, vi ram­te sid­ste år. Vi har få­et sta­bi­li­te­ten ind i vo­res præ­sta­tio­ner, og det kan man og­så se på vo­res po­in­tan­tal. Det er vel nok ure­a­li­stisk at snak­ke om mester­ska­bet i år. Men i år skal vi mini­mum i top tre og sik­re os en plads i Eu­ro­pa, « for­tal­te FC Midtjyl­lands kap­ta­jn Tim Sparv.

» Jeg har en for­nem­mel­se af, at vi er på vej. Men vi snak­ker vel ik­ke om næ­ste år al­le­re­de nu, gør vi? Der er man­ge kam­pe til­ba­ge i den­ne sæ­son, og nu skal vi først og frem­mest be­vi­se, at vi kan hol­de den­ne sta­bi­li­tet. «

Midtjy­der­nes ak­tu­el­le form skal for al­vor stå sin prø­ve i den næ­ste spil­ler­un­de, hvor en ude­kamp mod FC Kø­ben­havn står på me­nu­en. Må­ske en fors­mag på næ­ste års guld­du­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.