Fem på­stan­de til Bri­an Holm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg tror, Bjarne har haft cy­kel­hold i 15 år, og han har al­drig til­budt mig et job, så det vil­le un­dre mig, hvis han gjor­de. Hvis han al­li­ge­vel fi k en åben­ba­ring, vil­le jeg bli­ve, hvor jeg er. Det ta­ger tre- fi re år at bli­ve en del af sam­men­hol­det på en ar­bejds­plads – at få kol­le­ga­er­ne til at for­stå mi­ne dum­me vit­tig­he­der. Det er svært at kom­me ind på nye hold Som spor­ten ser ud, er det li­ge­me­get hvem, der vin­der og kø­rer stærkt, så bli­ver det fun­det mistæn­ke­ligt. Hvis Chris Froo­me kø­rer stærkt, er det på grund af watt- tal­le­ne. Hvis Qu­in­ta­na kø­rer stærkt, er det på grund af Co­lom­bia. Hav­de Qu­in­ta­na nu ik­ke set stærk ud, hav­de in­gen fun­det det mistæn­ke­ligt ( Lang pau­se) Hi­sto­risk set har vi haft én ( Bjarne Riis vandt Tour de Fran­ce i 1996). Føl­ger vi sta­ti­stik­ken, får vi hel­ler ik­ke no­gen de næ­ste 15 år. Det er svært at spå om de un­ge dan­ske ta­len­ters frem­tid, men sva­ret må bli­ve nej

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.