Oko­re for­try­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW

lov til. Det, sy­nes jeg, er hår­de­re end at vi­de, at man fy­sisk ik­ke kan gå ud og præ­ste­re, « si­ger Jo­res Oko­re. For­try­der in­tet Han for­try­der ik­ke, at han dels gik til ma­na­ge­ren og sag­de sin me­ning om sin si­tu­a­tion, og dels for­tal­te åbent til he­le Dan­mark og det el­lers At jeg ik­ke får lov at spil­le, er det vær­ste, jeg har prø­vet ind­til vi­de­re. Det er vær­re end min ska­des­pau­se, og mit hu­mør er da tryk­ket. Jeg vil rig­tig ger­ne vi­se mi­ne kva­li­te­ter frem, og jeg fø­ler, at jeg har no­get at bi­dra­ge med, men det får jeg ik­ke lov til. Det, sy­nes jeg, er hår­de­re end at vi­de, at man fy­sisk ik­ke kan gå ud og præ­ste­re luk­ke­de fod­bold- Eng­land, hvor den slags in­ter­view med off ent­lig kri­tik af ma­na­ge­ren er sjæld­ne, at han i øje­blik­ket har en kontrovers med sin chef.

» Al­le vil ger­ne spil­le kam­pe, og mi­ne hold­kam­me­ra­ter har og­så de­res me­nin­ger om tin­ge­ne. Selv­føl­ge­lig skal du si­ge din me­ning til træ­ne­ren, el­lers kom­mer man ik­ke så langt. Man skal luft e sin me­ning en gang imel­lem, og det er ik­ke godt at tie alt for læn­ge. Jeg fø­ler i hvert fald, at jeg fortje­ner en bed­re chan­ce og me­re end ba­re at sid­de på bæn­ken og væ­re uden for trup­pen. Så der­for har jeg sagt det til ham, og når du nu spør­ger, hvor­for jeg ik­ke træ­ner med på første­hol­det, får du og­så grun­den, « si­ger han og til­fø­jer:

» Jeg vil ger­ne væ­re en del af hol­det og kam­pe­ne, men jeg er glad for, at jeg har få­et sagt min me­ning, og jeg føl­te, at det skul­le ud. Det har gi­vet mig en let­tel­se. Men det er selv­føl­ge­lig ik­ke nemt med den si­tu­a­tion, klub­ben er i, at jeg går ud og mel­der ud, som jeg har gjort, men det er et valg, jeg har truff et, og jeg har det fi nt nok med det. Jeg er glad for at væ­re ær­lig over for mig selv. «

Jo­res Oko­re er ik­ke kun ær­lig over for sig selv, når han har væ­ret på che­fer­nes kon­tor og ban­ket hårdt og kon­tant på dø­ren. Han har nem­lig og­så en over­be­vi­sen­de sta­ti­stik, som kun få, end­si­ge no­gen, af Aston Vil­las spil­le­re kan læ­ne sig op ad.

12 kam­pe har han spil­let, og i dem er det ble­vet til 11 af de kun 16 po­int, hol­det har skra­bet sam­men i he­le s æ s o n e n . Med an­dre ord har Aston Vil­la kun få­et fem po­int i de 22 kam­pe, hol­det har spil­let uden Jo­res Oko­re, der hel­ler ik­ke er med mod Sout­hamp­ton i dag.

» Ma­na­ge­ren har si­ne me­nin­ger og grun­de til ik­ke at spil­le med mig, og per­son­ligt for­står jeg det ik­ke selv, for som hold har vi ik­ke fun­ge­ret spe­ci­elt godt, og vo­res for­svar har sej­let. Det er ik­ke kun, for­di det har sej­let, når jeg ik­ke har væ­ret der, men jeg fø­ler, at jeg gi­ver os en bed­re chan­ce for at vin­de, og det er det, jeg har væ­ret ude at si­ge, og det er det, ma­na­ge­ren ik­ke har ta­get så pænt. «

» Jeg har og­så for­talt di­rek­tø­ren i klub­ben, at jeg er glad for, at jeg har sagt de ting, jeg skul­le si­ge, og det var nok ik­ke det, de vil­le hø­re, men jeg er glad og til­freds for, at jeg har sagt det. Det har hjul­pet på mit eget hu­mør i hvert fald. « Uvis frem­tid

» Nej, jeg har ik­ke få­et at vi­de, at jeg ik­ke har no­gen frem­tid i klub­ben. Li­ge nu er der en an­den si­tu­a­tion, der tryk­ker me­re i klub­ben, når vi nu de­fi ni­tivt er ryk­ket ned, men de har ik­ke sagt no­get om, at vi skul­le afb ry­de vo­res aft ale. «

» Det er svært at si­ge, hvad der skal ske med mig, for vi har jo ik­ke no­gen fast ma­na­ger li­ge pt., så vi må se, hvem der kom­mer ind, og hvad han vil. Så må vi ta­ge den der­fra. Men der er me­get usik­ker­hed li­ge nu, og in­gen ved rig­tigt, hvad der kom­mer til at ske. Det er stor klub, som ryk­ker ned, og der er må­ske lidt stress på. Jeg ta­ger det stil­le og ro­ligt. «

» Jeg fø­ler selv, at jeg har væ­ret god nok. Det kan godt væ­re, at jeg må­ske ik­ke har væ­ret den bed­ste spil­ler el­ler la­vet de mest ele­gan­te ting på ba­nen, men jeg fø­ler, at de kam­pe, jeg har spil­let, og de re­sul­ta­ter, vi har få­et i dem, ta­ler for sig selv. Selv­føl­ge­lig ta­ber man nog­le gan­ge, og vi har da og­så få­et nog­le over nak­ken i kam­pe, jeg har spil­let, mod de stør­ste hold, men ud­over det præ­ste­re­de vi, mens jeg spil­le­de, og fi k vist, at vi i hvert fald ik­ke var i den dy­be­ste kri­se i den pe­ri­o­de. Der var me­re håb, sy­nes jeg. Men hvis træ­ne­ren ik­ke sy­nes det, er det hans me­ning, « for­kla­rer Jo­res Oko­re, der for ba­re et år si­den hav­de en helt an­den be­tyd­ning i Aston Vil­la. Ofre­de sig for klub­ben Den­gang var klub­ben og­så i nedryk­nings­fa­re, og det var den før­ste sæ­son, hvor Jo­res Oko­re for al­vor var til­ba­ge eft er sin knæska­de.

Da­væ­ren­de Vil­la- ma­na­ger Tim Sherwood så en kæm­pe stjer­ne i dan­ske­ren og vi­ste ham stor til­lid, og klub­ben kla­re­de sig da og­så med li­vet i be­hold, selv om det på fl ere tids­punk­ter så helt sort ud. Ik­ke mindst for­di Jo­res Oko­re ofre­de sig selv trods fa­re for en ny al­vor­lig knæska­de.

Han for­tæl­ler nu for før­ste gang, hvor­dan læ­ger­ne i april 2015 el­lers ind­træn­gen­de bad ham om at bli­ve ope­re­ret for nog­le eft ervéer, som kun­ne ha­ve gi­vet ham sto­re kon­se­kven­ser.

» Jeg fi k på et tids­punkt at vi­de af læ­ger­ne, at jeg ik­ke skul­le spil­le, men den­gang vil­le jeg ik­ke lyt­te til dem, for­di vi var i en si­tu­a­tion, hvor der var brug for al­le mand, og at jeg spil­le­de, « si­ger Jo­res Oko­re og kig­ger for før­ste gang un­der in­ter­viewet LØRDAG 23. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.