Så me­get har Jo­res Oko­re spil­let i Aston Vil­la I ALT I ASTON VIL­LA SI­DEN 2013:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ned i bor­det med et an­sigt, der ik­ke ken­de­teg­ner ham. Smilet er væk, og tan­ker­ne går til­ba­ge. Et øje­bliks tavs­hed. Så fort­sæt­ter han: » Jeg skul­le væ­re ble­vet ope­re­ret i knæ­et på det tids­punkt, men jeg ven­te­de, til sæ­so­nen var ov­re, og vi hav­de red­det os. Der var nog­le små­s­ka­van­ker i knæ­et, der gjor­de, at jeg desvær­re skul­le ope­re­res igen, men jeg tog en chan­ce for hol­dets skyld og kom og­så godt i gen­nem ope­ra­tio­nen og fi k en god op­start, så hel­dig­vis ske­te der ik­ke no­get al­vor­ligt galt med mig. «

» Nej, jeg tror ik­ke, at fan­se­ne i Aston Vil­la er klar over det. Ba­re det at få en knæ­o­pe­ra­tion, er me­get at skul­le gå igen­nem, så jeg tror ik­ke, at de ved, hvad det er, jeg har of­ret. Det kun­ne væ­re gå­et end­nu me­re galt, end det gjor­de, og så­dan er det. Jeg er ik­ke ty­pen, der selv går ud i pres­sen og for­tæl­ler om det, men li­ge­som før spør­ger du mig, og så får du et ær­ligt svar. Jeg hav­de da hå­bet, at der var en stør­re tak­nem­me­lig­hed for, at jeg har of­ret mig på den må­de. Det er me­re fra klub­bens si­de, at det er vig­tigt at få den an­er­ken­del­se, end at man vil ha­ve det fra fan­se­ne. Fan­se­ne ved godt, at jeg al­tid vil gi­ve mig 100 pro­cent. « » Det må man si­ge ja til. « Lands­holds­plads i fa­re

» Nej, der er jo no­gen på lands­hol­det, som spil­ler i Cham­pions­hip, så på den må­de kan man må­ske si­ge, at det ik­ke vil ska­de mig så me­get at spil­le i den ræk­ke. Det gæl­der om at få så me­get spil­le­tid som mu­ligt, og hvis jeg ik­ke spil­ler så me­get nu, og vi be­hol­der den sam­me trup, bli­ver det nok og­så svært at få spil­le­tid i Cham­pions- LAND­SKAM­PE: 8 De­but: 11. novem­ber 2011 ( Sve­ri­ge) hip, så vi må se, hvor­dan den nye ma­na­ger ser på det, når han nu en gang bli­ver an­sat, « slut­ter Jo­res Oko­re. PRE­MI­ER LE­AGUE: 12 kam­pe, 1.080 mi­nut­ter FA CUP: 2 kam­pe, 134 mi­nut­ter U21 PRE­MI­ER LE­AGUE: 2 kam­pe 169 mi­nut­ter

2015/ 2016:

PRE­MI­ER LE­AGUE: 38 kam­pe, 3.256 mi­nut­ter FA CUP: 7 kam­pe, 558 mi­nut­ter LI­GA CUP: 1 kamp, 90 mi­nut­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.