TE­MA

Kokos og ma­sker. Se de nye skøn­ne trends

BT - - INDHOLD -

ørk li­pli­ner og øjen­skyg­ge helt op til øjen­bry­net. I 80er­ne kun­ne ma­keup­pen ik­ke bli­ve heft ig nok. I 90er­ne stod den på smal­le øjen­bryn og hår­ma­sca­ra i far­ver. Mens vi i 00er­ne ik­ke kun­ne få nok af lipg­loss og eta­ger i hå­ret. Hver tid si­ne trends.

I 10er­ne tror vi på na­tur­lig skøn­hed. Fle­re af de ten­den­ser, som hitter net­op nu, ud­sprin­ger af den bøl­ge. Bl. a. den vel­duft en­de koko­so­lie, som bå­de glæ­der hå­ret og krop­pen – og bå­de kan op­ta­ges in­de­fra el­ler smø­res på.

» Vi vil gå til­ba­ge til na­tu­ren og de op­rin­de­li­ge in­gre­di­en­ser. Her pas­ser kokos rig­tig fi nt ind, for­di det er et rent na­tur­pro­dukt, « for­kla­rer ma­keu­par­tist, kos­me­to­log og skøn­heds­skri­bent Met­te Bund­gaard.

Men kokos er ik­ke det ene­ste fo­kus­punkt i skøn­heds­bran­chen li­ge nu: An­sigts­ma­sker og hig­hligh­te­re er ’ must ha­ves’, og så er sund skøn­hed et te­ma, som er på al­les læ­ber – skøn­hed kom­mer nem­lig i høj grad in­de­fra.

» Der er rig­tig me­get fo­kus på alt det, der gør os smuk­ke, men som ik­ke hand­ler om hud­ple­je og ma­keup – det kan væ­re alt li­ge fra kost til søvn, « si­ger skøn­hed­s­eks­per­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.