CAMILLA GOHS MIE­HE- RE­NARD

’ Jeg er for lav og for nær­sy­net til kon­cer­ter’

BT - - INDHOLD - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@ bt. dk Fo­to Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i hæn­der­ne af be­gej­string?

» Da vi op­tog ’ Dob­belt­gæn­ger’, var det svært at få ar­me­ne ned. Bå­de af grin og be­gej­string. Jeg sy­nes vir­ke­lig, det er en god idé, vi har få­et med det pro­gram . «

Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre?

» Jeg har al­drig haft lyst til at ud­van­dre. Jeg fø­ler mig enormt pri­vil­e­ge­ret som dan­sker, og uan­set hvor me­get jeg el­sker at rej­se, sy­nes jeg al­tid, det er fan­ta­stisk at kom­me hjem igen. Men vi ta­ger en hel mas­se for gi­vet, som vi bur­de sæt­te langt stør­re pris på. «

Hvad er det se­ne­ste, du har læst?

» Jeg har net­op gen­læst ’ Ha­vets ka­ted­ral’ af Il­de­fonso Falco­nes. Jeg har en svag­hed for hi­sto­ri­ske ro­man­cer, dyg­ti­ge for­fat­te­re – og Bar­ce­lo­na. Så den bog ta­ler til mig på man­ge pla­ner. «

Hvad er det næ­ste, du skal i gang med?

» Det bli­ver ’ By­en bræn­der’ af Garth Risk Hal­l­berg. Det er hans de­but­ro­man, der ud­kom sid­ste år. Den fik fan­ta­sti­ske an­mel­del­ser i bl. a. New York Ti­mes. « Hvad lyt­ter du til for ti­den? » En blan­ding af So­nys top 100 – og så no­get Vol­be­at og Ram­m­ste­in. Det er nem­lig pri­mært min 11- åri­ge dat­ter Sop­hy og min mand Ni­co­lai, der sty­rer play­li­ster­ne der­hjem­me. «

Hvad er din ynd­lings­mu­sik?

» Jeg er en vær­re po­p­tøs, så der bli­ver klart dan­set mest, når Sop­hy sty­rer mu­sik­ken. Jeg har in­gen de­ci­de­ret ynd­lings­mu­sik. Men pop og hip­hop er klart mi­ne fa­vo­rit- gen­rer. «

Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen?

» Det var ’ Kung Fu Pan­da’. Don’t ask why... «

Hvad er din fa­vo­rit­film?

» Der er man­ge – to af dem må klart væ­re ’ Mon­ster’ og ’ Æblemo-streg­le­men­tet’ – sjovt nok beg­ge med Char­lize Theron. To me­get for­skel­li­ge film – men li­ge fan­ta­sti­ske. «

Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til?

» Jeg tror sgu, det var Rol­ling Sto­nes i Par­ken. Og dét er ’ den- on­de- ly­ne- mig’ man­ge år si­den. Jeg går ik­ke fri­vil­ligt til kon­cer­ter. Jeg er for lav og for nær­sy­net – og så ha­der jeg, når folk skub­ber til mig. Jeg er ik­ke en kon­cert- pi­ge. «

Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

» Den tror jeg sta­dig, jeg har til go­de. «

Hvad ser du al­tid i tv?

» ’ Ope­ra­tion X’ – for­di det ta­ler til min ret­fær­dig­heds­sans og pir­rer mit kri­mi- gen. ’ Auk­tions­hu­set’ – for­di det er nog­le vir­ke­lig godt for­tal­te hi­sto­ri­er med en spæn­den­de fa­mi­lie og et fa­sci­ne­ren­de mil­jø som om­drej­nings­punkt. Og ’ Den sto­re bagedyst’ – for­di det ba­re er me­ga­god kon­kur­ren­ce- un­der­hold­ning, to­talt blot­tet for in­tri­ger, stra­te­gi­er og folk, der stem­mer hin­an­den hjem. «

Hvad ser du al­drig i tv?

» Jeg ser al­drig Tour de Fran­ce, hånd­bold og bad­min­ton. Fak­tisk er det mest sport, det går ud over. Sor­ry – men det gør in­tet for mig. Hvis jeg skal be­skæf­ti­ge mig med sport, vil jeg selv væ­re med. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.