PSYKOLOGEN

Sy­ge­mel­ding kan for­vær­re stress

BT - - INDHOLD -

Nu vi­ser ny forsk­ning, at den mest ud­bred­te ’ me­di­cin’ mod stress kan gi­ve me­re stress. Men der fin­des en an­den og me­re hold­bar vej ud af stress, angst og de­pres­sion.

For­ske­re fra Stor­bri­tan­ni­en har be­vist, at den mest ud­bred­te for­kla­ring på stres­ssymp­to­mer er alt for me­get tænk­ning. Det vil si­ge tids­kræ­ven­de spe­ku­la­tio­ner og be­kym­rin­ger. Pa­ra­doksalt nok er det præ­cis dét, man­ge får tid til, når de mind­sker ak­ti­vi­tets­ni­veau­et.

Hvad sker der, når stres­s­ram­te sy­ge­mel­des i lan­ge perioder – of­te må­neds­vis – med be­sked fra vel­me­nen­de fag­per­so­ner om, at de skal hol­de sig i ro, mær­ke ef­ter, hvi­le sig og stort set in­tet fo­re­ta­ge sig?

Sva­ret er – na­tur­lig­vis – at man­ge kom­mer til at tæn­ke, tæn­ke, tæn­ke...

For man­ge fø­rer fær­re ak­ti­vi­te­ter og me­re in­dre fo­kus desvær­re til me­re stress. Når læ­gen an­be­fa­ler sy­ge­mel­ding og så lidt ak­ti­vi­tet som mu­ligt, får du så at si­ge ’ ud­skre­vet mer­tænk­ning på re­cept’. Dét, der var tænkt som ’ me­di­ci­nen’ mod stress, kan en­de med at bli­ve den gift, der for­stær­ker og for­læn­ger stres­sen.

Svært at væ­re hjem­me

Man­ge af mi­ne kli­en­ter be­skri­ver, hvor­dan de får det vær­re af at gå der­hjem­me. Det er der god grund til. Når man ik­ke har an­det at gi­ve sig til, har man rig­tig god tid til at fo­ku­se­re, kig­ge in­dad, mær­ke sig selv, spe­ku­le­re og grub­le over tan­ker og fø­lel­ser.

» Hvor­for blev jeg ramt af stress? « . » Hvor­når får jeg det bed­re? « . » Hvad nu, hvis jeg al­drig får det godt igen? « . » Hvad tæn­ker mi­ne børn, når de set mig så­dan her? «

Det er ba­re nog­le af de man­ge be­kym­rin­ger, man får tid til at dyk­ke ned i og stres­se over, når man går hjem­me.

Et ek­sem­pel er Mat­hi­as, som delt­og i en af vo­re me­takog­ni­ti­ve grup­per. Mat­hi­as led af stress ef­ter sto­re om­struk­tu­re­rin­ger på sin ar­bejds­plads. Plud­se­lig stod han med umu­li­ge op­ga­ver, som han ik­ke føl­te sig ru­stet til at kla­re. Mat­hi­as hav­de for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.