LE­NE HANS­SON

Har du ondt i for­dø­jel­sen?

BT - - INDHOLD -

We­e­kend - 23.04.2016 or­ske­re i Au­stra­li­en ud­vik­le­de for ca. 10 år si­den en diæt, der afh jæl­per for­dø­jel­ses­pro­ble­mer. Uan­set om du dø­jer med luft i ma­ven, op­pu­sted­hed, ma­ve­s­mer­ter el­ler ir­ri­ta­bel tarm, kan diæten FODMAP hjæl­pe.

HIGH FODMAPS er fø­de­va­rer, man bør und­gå. MIDDLE FODMAPS er fø­de­va­rer, der bør be­græn­ses . Og LOW FODMAPS er fø­de­va­rer, man kan spi­se mas­ser af.

Nav­net er en for­kor­tel­se for de fi re suk­ke­rar­ter, man bør be­græn­se el­ler helt und­gå i sin kost. F’et står for ’ fer­men­ter­ba­re’, for­di suk­ke­rar­ter­ne, der lig­ger for læn­ge i tar­men, kan gå i gæ­ring.

O står for oli­gosak­ka­ri­der, D for dis­sak­ka­ri­der, M for mo­nosak­ka­ri­der, A står for ’ and’ og P for po­ly­o­ler. Suk­ker­stoff er­ne, der fi ndes i bå­de korn, frugt, grønt­sa­ger, men og­så vis­se me­je­ri­pro­duk­ter, skal und­gås el­ler be­græn­ses – for at sik­re ro i tar­men. Tan­ken bag FODMAP er, at suk­ker­stoff er­ne kan gå i gæ­ring, hvis de op­hol­der sig i tar­men for læn­ge. Det går ud over bak­te­ri­e­fl ora­en, tar­men hæ­ver, bli­ver fyldt med væ­ske, og man får di­ar­re. Des­u­den op­står der nemt en uba­lan­ce, så tar­men bli­ver ir­ri­ta­bel. Det kan en­de med en in­fl am­ma­tion og be­tæn­del­ses­til­stand i tar­men. Det skøn­nes, at ca. hver 10. dan­sker har for­dø­jel­ses­pro­ble­mer. Men eft er min vur­de­ring er det nok sna­re­re hver tred­je. Jeg tror, at de of­fi ci­el­le skøn er be­sked­ne, for­di alt, der har med vo­res for­dø­jel­se at gø­re, er ta­bu. I min kost­kli­nik har jeg de se­ne­ste år ar­bej­det med FODMAP. Diæten gi­ver rig­tig go­de re­sul­ta­ter for folk, der har for­dø­jel­ses­pro­ble­mer og ir­ri­te­ret tarm. FODMAP er i øv­rigt god­kendt af Sund­heds­sty­rel­sen.

Al­ler­gi og in­fek­tio­ner

Den­nis Raa­ha­ve, der er over­læ­ge i ma­ve- tarm- syg­dom­me, har for­sket i ir­ri­ta­bel tyktarm og op­nå­et stor in- ter­na­tio­nal an­er­ken­del­se for at på­vi­se, at li­del­sen i vir­ke­lig­he­den oft e med­fø­rer en skjult for­stop­pel­se. Han me­ner, der er en sam­men­hæng mel­lem for­stop­pel­se og ens hel­bred, for­di for­stop­pel­se sen­der im­mun­sy­ste­met på over­ar­bej­de. Det kan be­ty­de, at man får for­skel­li­ge al­ler­gi­er, el­ler ned­sat im­mun­for­svar med hyp­pi­ge in­fek­tio­ner som f. eks. for­kø­lel­ser.

Iføl­ge Raa­ha­ve kan be­hand­ling af for­stop­pel­se få al­ler­gi­er til at for­svin­de og ned­brin­ge an­tal­let af in­fek­tio­ner. Mens pa­tien­ter med fi - bro­my­al­gi og ir­ri­ta­bel tyktarm op­le­ver en bed­ring, når de­res for­stop­pel­se be­hand­les.

Forsk­ning har vist, at når tar­men får ro, vil den, re­ge­ne­re­re sig selv. Men for man­ge men­ne­sker er FODMAP ik­ke nok. Nog­le af dem kon­tak­ter mig for at få yder­li­ge­re hjælp. Det står klart for mig, at der nog­le gan­ge skal me­re til, end blot at ude­luk­ke fø­de­va­rer, der kan ir­ri­te­re tar­men. Jeg sy­nes, man skal kig­ge på he­le ko­sten, og her kom­mer be­gre­bet ’ Kost­kom­bi­ne­ring’ ind.

Kost­kom­bi­ne­ring er et me­re end 100 år gam­melt sy­stem fra USA. Dr. Her­bert Shelt­on ( har skre­vet 18 bø­ger om sund­hed) og Dr. Wil­li­am Howard Hay, fandt ud af, at mad op­hol­der sig sær­ligt læn­ge i tar­men, når man blan­der man­ge fø­de­va­rer i et må­l­tid.

Sær­ligt hvis sti­vel­se ( kul­hy­dra­ter) og pro­te­in blan­des kom­mer for­dø­jel­sen på hård prø­ve .

Spi­ser vi kød med grønt­sa­ger og sa­lat, op­hol­der ma­den sig mel­lem 12 og 18 ti­mer i krop­pen. Men spi­ser vi f. eks. kød og kar­to­fl er i sam­me må­l­tid, kan ma­den op­hol­de sig i tar­men op til fem gan­ge læn­ge­re. Spi­ser du eft er kost­kom­bi­ne­rings­prin­cip­per­ne, går ma­den ik­ke i gæ­ring el­ler ir­ri­te­rer tar­men. Min er­fa­ring er at det er den bed­ste må­de, at und­gå for­stop­pel­se, luft i ma­ven og ir­ri­ta­bel tarm .

Få ad­gang til end­nu me­re ind­hold om sund kost og livs­stil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.