EL­LEN HIL­LINGSØ

’ Jeg el­sker par­fu­mer’

BT - - INDHOLD -

sam­me – hav­de man et an­det syn på, hvad der var godt.

» Min mor gav mig al­tid solcre­me på, da jeg var barn. Men da jeg blev gam­mel nok til at ta­ge af sted på In­ter­rail, hav­de jeg so­lo­lie i ta­sken. Jeg lå me­get i solen, fi k over­lo­ad af sol på den tur og gik oven i kø­bet og­så i so­la­rie, « hu­sker hun .

Men da hun i 1994 blev fær­di­g­ud­dan­net fra År­hus Te­a­ters Sku­e­spil­ler­sko­le, æn­dre­de hen­des for­hold til sol­dyr­kel­se sig.

» Som sku­e­spil­ler, be­gynd­te jeg at bru­ge solcre­me for ik­ke at bli­ve brun på fi lm. Det eks­po­ne­rer nem­lig ik­ke sær­ligt godt på skær­men. Da vi kom op i 00er­ne, fi k jeg øj­ne­ne op for de sund­heds­mæs­si­ge aspek­ter ved at pas­se på sig selv i solen. Det har jeg gjort si­den. I dag bru­ger jeg Der­ma­lo­gi­cas sol­pro­duk­ter – de er vildt go­de, « for­tæl­ler hun.

Midt i 30er­ne op­da­ge­de hun, at skøn­hed ik­ke ba­re er no­get, der ser ud. Men li­ge så me­get en fø­lel­se af vel­væ­re.

El­len Hil­lingsø be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for spa, skøn­heds­be­hand­lin­ger og kro­p­sple­je i det he­le ta­get.

» Plud­se­lig kun­ne man få alt mu­ligt læk­kert. Og si­den er mar­ke­det nær­mest boo­met med skøn­heds­pro­duk­ter, « si­ger hun.

Hun el­sker sta­dig at for­kæ­le sig selv med hud­ple­je­be­hand­lin­ger og spa, men som travl sku­e­spil­ler og mor til to, er­ken­der hun, at det kni­ber med ti­den.

Der er dog al­tid tid til et pift af en god par­fu­me.

» Duft e – er min sto­re li­den­skab. Jeg er vild med de lidt spe­ci­el­le duft e, og vil ger­ne be­ta­le man­ge pen­ge for en god duft . Jeg bru­ger par­fu­me hver dag, « si­ger hun.

El­len Hil­lingsø har me­re end svært ved at væl­ge én duft ud som sin fa­vo­rit. Men kom­mer al­li­ge­vel med et bud:

» Jeg er vild med Tom Fords par­fu­mer ‘ Oud Wood’ og ‘ Café Ro­se’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.