B. S. Chri­sti­an­sen

BT - - INTERVIEW -

• Født i Her­ning i1952. • Ud­dan­net elek­tri­ker. • Gift og far til fi­re. • Blev som 21- årig ud­dan­net jæ­ger­sol­dat og tjen­te i Jæ­ger­kor­p­set i 28 år. • Gen­nem­gåik den ame­ri­kan­ske mi­li­tær­le­der­ud­dan­nel­se Ran­ger, og er des­u­den bl. a. ud­dan­net faldskærms­in­struk­tør, sky­de­in­struk­tør, pi­lot og dykker. • I en år­ræk­ke fast til­knyt­tet su­per­liga­fod­bold­hol­det FC Midtjyl­land. Er for ny­lig be­gyndt i AGF. • Co­ach og men­tal­træ­ner for en ræk­ke top­le­de­re i dansk er­hvervs­liv og for en ræk­ke eli­tesport­s­u­dø­ve­re. • Har me­re end 4000 faldskærms­spring bag sig og har væ­ret på bå­de det mi­li­tæ­re og ci­vi­le faldskærmslands­hold. • Ud­gav i 2004 selv­bi­o­gra­fi­en ’ Et liv på kan­ten’, der blev solgt i 300.000 ek­sem­pla­rer. • Har la­vet en ræk­ke tv­pro­gram­mer med fo­kus på men­ne­ske­lig ud­vik­ling. Se­ne­st ’ BS & Mand­doms­prø­ven’, der i øje­blik­ket sen­des på TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.