Sund skøn­hed

BT - - INTERVIEW - PRØV SELV:

Skøn­hed og sund­hed er to ele­men­ter, som smel­ter me­re og me­re sam­men. I skøn­heds­bran­chen er der li­ge nu stort fo­kus på, hvor­dan de to på­vir­ker hin­an­den. Det er ik­ke nok at smø­re sig ind i dy­re skøn­heds­pro­duk­ter, hvis man spi­ser us­undt, sover for lidt og al­drig rø­rer sig. De fl este eks­per­ter er eni­ge om, at livs­glæ­de, mo­tion, kost og søvn spil­ler ind på bå­de den in­dre og den yd­re sund­hed, og der­med og­så på hudt­o­nen, an­tal­let af ryn­ker, po­ser­ne un­der øj­ne­ne o. s. v.

» Især ko­sten – her­un­der oli­er og kost­tilskud – kan gø­re me­get for hu­den. I det he­le ta­get er der li­ge nu et stort fo­kus på dét at gø­re no­get godt for sig selv – det kan væ­re at ta­ge på spa- op­hold, gå til yo­ga el­ler at me­di­te­re. Har man god kon­takt til sig selv, ser man bed­re ud, « si­ger Met­te Bund­gaard.

Oplev, hvor stor en for­skel, det gør for din skøn­hed, når du får so­vet nok, får mas­ser af frisk luft og sund kost. Der skal ik­ke man­ge po­si­ti­ve æn­drin­ger til, før re­sul­ta­tet kan ses – i spej­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.