Kokos

BT - - INTERVIEW - PRØV SELV:

Al­le ta­ler om kokos. Et­hvert skøn­heds­brand med respekt for sig selv har lan­ce­ret mindst ét pro­dukt med den vel­duft en­de in­gre­di­ens. Kokos sma­ger ik­ke kun godt – oli­en fra den hår­de, bru­ne nød fug­ter og ple­jer hu­den med sit hø­je ind­hold af vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler og an­tioxi­dan­ter og an­ses der­for som lidt af et vi­dun­der­mid­del.

» Det er skønt, at man kan bru­ge så na­tur­ligt et pro­dukt som kokos, og man kan an­ven­de det til man­ge ting, « for­tæl­ler Met­te Bund­gaard.

Kokos er nem­lig ik­ke ba­re et hit på in­gre­di­ens­li­sten i skøn­heds­pro­duk­ter – oli­en fun­ge­rer og­så al­de­les glim­ren­de i sin helt re­ne form.

» Kokos kan bru­ges på he­le krop­pen og i de yder­se­te spid­ser af hå­ret. Men pas på med at put­te for me­get i hå­ret, for så kla­sker det, « rå­der skøn­hed­s­eks­per­ten.

Koko­so­lie kan kø­bes i de fl este su­per­mar­ke­der og bru­ges som bl. a. hår­kur, fug­tig­heds­gi­ver til hu­den på he­le krop­pen el­ler som eff ek­tiv ma­keup­fj er­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.