Da­nish Beauty Award

BT - - INTERVIEW -

El­len Hil­lingsø kun­ne al­drig fi nde på at sny­de. I hvert fald ik­ke når det kom­mer til skøn­heds­ru­ti­ner. Hver ene­ste aft en fj er­ner hun sin ma­keup og ren­ser sin hud grun­digt. Et ri­tu­al, hun har holdt fast i si­den si­ne spæ­de ung­domsår.

» Min mor var hur­tig på be­a­tet med at op­læ­re mig i go­de ru­ti­ner. Hun for­tal­te mig, hvor vig­tigt det er at fj er­ne sin ma­keup aft en og at ren­se sin hud, « si­ger den 49- åri­ge sku­e­spil­ler.

På fredag er hun ud­sendt i skøn­he­dens tje­ne­ste, når hun som vært ved årets Da­nish Beauty Awards skal ud­de­le pri­ser til de bed­ste skøn­heds­pro­duk­ter på mar­ke­det li­ge nu.

Skøn­hed er et em­ne, som al­tid har in­ter­es­se­ret El­len Hil­lingsø. I hvert fald si­den hun i 1980 fyld­te tret­ten år, og hen­des mor ind­før­te hen­de i en ny ver­den – kun for kvin­der.

I før­ste om­gang gav hen­des mor hen­de pro­duk­ter fra Cli­nique, der pas­se­de til den ’ lidt oli­e­re­de hud’, hun hav­de som te­e­na­ger. Si­den dan­ne­de hun si­ne eg­ne ru­ti­ner, der blev far­vet af ti­dens ten­den­ser.

Da hun i 80er­ne be­gynd­te at gå med ma­keup, stod den på mas­ser af far­ve­la­de på ung­doms­væ­rel­set i Char­lot­ten­lund.

» Jeg brug­te ko­boltblå ma­sca­ra og en sho­ck­ing pink læ­be­stift fra YSL. Jeg kør­te den helt ka­rak­te­ri­sti­ske 80er- ma­keup­stil, « erin­drer hun .

I dag går hun oft est eft er re­ne og øko­lo­gi­ske pro­duk­ter og stræ­ber ef­ter et na­tur­ligt ud­se­en­de.

» Jeg kan bedst li­de en let ma­keup – den må ik­ke væ­re for heft ig og tung. Jeg går eft er et læk­kert og sundt ud­se­en­de til hver­dag, og så får den én over ar­men, når jeg skal ud. «

Sol uden fi lter

Det var ik­ke kun på ma­keup- fron­ten, at skøn­heds­i­de­a­ler­ne i 80er­ne var an­der­le­des end i dag, hu­sker El­len Hil­lingsø. Og­så når det kom til sol­be­skyt­tel­se – el­ler mang­len på We­e­kend - 23.04.2016 • Skøn­heds­bran­chens år­li­ge pris­ud­de­lingsshow. • Hol­des den 29. april i Tivoli Con­gress Cen­ter i Kø­ben­havn. • Showet fejrer i år ti års ju­bilæum. • Vær­ter­ne er El­len Hil­lingsø og Pe­ter Frö­din. • 29 for­skel­li­ge pri­ser ud­de­les til bl. a. hår- og kro­p­sple­je­pro­duk­ter, duf­te til her­rer og da­mer samt ma­keup. Vil du med? Kan du kø­be bil­let­ter på bil­let­lu­gen. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.