God for­dø­jel­se – uden smer­ter

Med den rig­ti­ge kost und­går du luft i ma­ven, for­stop­pel­se, di­ar­ré og an­det ube­hag, lover kost­vej­le­der Le­ne Hans­son i en ny bog

BT - - KENDER DU DET? - Mor­gen­mad: Frokost:

We­e­kend - 23.04.2016 tarm­fl­ora, « si­ger Le­ne Hans­son.

For­ske­re har de se­ne­ste år på­vist æn­drin­ger i tarm­fl­ora­en ved en ræk­ke syg­dom­me som fed­me, di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom­me, au­tis­me, led­degigt, tyktarm­skræft, kro­nisk tarm­be­tæn­del­se og ir­ri­ta­bel tyktarm. Men man ved end­nu ik­ke, om tarm­fl­ora­en æn­dres p. g. a. syg­dom, el­ler om æn­drin­ger i tarm­bak­te­ri­er­ne er med til at frem­kal­de syg­dom­me. Ind­til for­sker­ne fin­der sva­ret, kan du selv ple­je din tarm­fl­ora via ko­sten.

Ondt i ma­ven

Bo­gen, der net­op er ud­kom­met, hen­ven­der sig især til de om­kring 800.000 dan­ske­re, der li­der af ir­ri­ta­bel tarm. Ty­pisk op­står ma­ve­pro­ble­mer, for­di ma­den ik­ke bli­ver ført hur­tigt nok gen­nem tar­me­ne. I ste­det lig­ger ma­den i tyktar­men, hvor bak­te­ri­er får den til at gæ­re. Det får ma­ve­s­mer­ter­ne til at op­stå. For man­ge har den så­kald­te Low FODMAP diæt, hvor man be­græn­ser ind­ta­get af en be­stemt ty­pe kul­hy­dra­ter, vist Spejlæg er go­de for for­dø­jel­sen. sig at ned­brin­ge ge­ner­ne. Diæten går ud på, at man be­græn­ser om­fan­get af be­stem­te fø­de­va­rer i sin kost, f. eks. løg el­ler an­dre luft­ud­vik­len­de fø­de­va­rer. Iføl­ge Le­ne Hans­son er det dog ik­ke nok at føl­ge diæten. Hun an­be­fa­ler, at man des­u­den und­går at blan­de sti­vel­se ( som f. eks. pas­ta og ris) med pro­te­in i det sam­me må­l­tid. Prin­cip­pet kal­der hun for ’ kost­kom­bi­ne­ring’. Iføl­ge Le­ne Hans­son for­dø­jes ma­den nem­lig bed­re, og man op­ta­ger næ­rings­stof­fer bed­re, hvis man spi­ser pro­te­in for sig og sti­vel­se for sig.

» Mi­ne kli­en­ters hud­pro­ble­mer el­ler ast­ma for­svin­der of­te, når de gør no­get ved de­res for­dø­jel­se, « si­ger Le­ne Hans­son og for­kla­rer vig­tig­he­den af en sund tarm­fl­ora:

Lev re­gel­mæs­sigt

» Hvis ik­ke vo­res tarm­bak­te­ri­er fun­ge­rer, kan vi ik­ke op­ta­ge næ­rings­stof­fer­ne fra ko­sten. Sam­ti­dig ri­si­ke­rer man at ud­vik­le in­f­lam­ma­tion i krop­pen, hvis ma­den lig­ger for læn­ge i ma­ven, « si­ger hun.

Spis frisk frugt og drik ju­i­ce til. Diætist på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Met­te Bor­re har skre­vet bø­ger om Low FODMAP- diæten og de­ler Le­ne Hans­sons syns­punkt om, at for­dø­jel­sen er vig­tig.

» Det er vi­den­ska­be­ligt do­ku­men­te­ret, at en stor del af pa­tien­ter­ne med ir­ri­ta­bel tarm får glæ­de af fodmap- diæten og slip­per af med de­res smer­ter og af­fø­rings­for­styr­rel­ser. Men diæten kan bli­ve me­get en­si­dig og kræ­ver op­ti­mal vej­led­ning fra en diætist, ud­dan­net i at be­hand­le ma­ve- tarm- syg­dom­me. Hvis man oveni skal skil­le kul­hy­dra­ter og pro­te­in, er der ri­si­ko for, at le­ve for en­si­digt, og må­ske ri­si­ke­rer man at bli­ve fejl­er­næ­ret, « si­ger Met­te Bor­re.

Vil du hjæl­pe din for­dø­jel­se uden at gå på egent­lig diæt, er her en ræk­ke enk­le le­ve­råd:

» Spis hyp­pi­ge må­l­ti­der i ro­li­ge om­gi­vel­ser. Gå re­gel­mæs­sigt på toilet­tet. Und­gå stress, der hæm­mer for­dø­jel­sen og æn­drer tarm­fl­ora­en. Og und­gå fed og suk­ker­hol­dig mad, der mind­sker an­tal­let af de sun­de tarm­bak­te­ri­er, « si­ger Met­te Bor­re.

En sa­lat med kyl­ling, to­mat og agurk er god for tar­me­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.