S

BT - - KENDER DU DET? -

un­de tarm­bak­te­ri­er er nøg­len til et godt hel­bred. Der­for bør du tæn­ke over, hvad du put­ter i mun­den, hvis du vil ha­ve en sund for­dø­jel­se, und­gå ma­ve­s­mer­ter og en lang ræk­ke syg­dom­me.

Bud­ska­bet le­ve­rer kost­vej­le­der og livs­stil­s­eks­pert Le­ne Hans­son, der i sam­ar­bej­de med idrætslæ­rer og pro­fes­sions­ba­chel­or i sund­hed og er­næ­ring Chri­sti­ne Er­ritz­søe har skre­vet bo­gen ’ Elsk din tarm’. Beg­ge kvin­der har dø­jet med tarm­pro­ble­mer. Nu de­ler for­fat­ter­ne ud af de­res eg­ne er­fa­rin­ger.

» Vi er go­de til at pas­se på vo­res krop ud­ven­digt med f. eks. cre­mer og duf­te, men fo­ku­se­rer sjæl­dent på det ind­ven­di­ge – tar­me­nes til­stand. Tar­me­ne har i man­ge år væ­ret et over­set or­gan, for de fle­ste sy­nes, det er pin­ligt at ta­le om toiletva­ner. Men vil man ha­ve et godt liv og en god for­dø­jel­se, bli­ver man nødt til at pri­o­ri­te­re de rig­ti­ge fø­de­va­rer for at få en sund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.