Nye va­ner gav Han­ne fl ad ma­ve

I man­ge år har Han­ne An­der­sen dø­jet med ondt i ma­ven – først eft er en ra­di­kal ko­st­om­læg­ning slap hun af med si­ne smer­ter

BT - - KENDER DU DET? -

Le­ne Hans­son kun­ne dog for­tæl­le sin kli­ent, at det langt­fra er nor­malt – og hun sat­te der­for straks Han­ne An­der­sen til at spi­se no­get an­det end hyp­pi­ge må­l­ti­der med brun sovs og kar­to­fl er.

Ud med kaff e og ty gge­gum­mi

Sam­ti­dig måt­te 49- åri­ge Han­ne An­der­sen, der til dag­lig ar­bej­der som vogn­mand, kvit­te bå­de kaff e og tyg­ge­gum­mi, som hun el­lers har væ­ret stor­for­bru­ger af, si­den hun for 10 år si­den stop­pe­de med at ry­ge.

» Det gav nog­le ge­val­di­ge tøm­mer­mænd. Jeg fi k det fy­sisk dår­ligt, « hu­sker Han­ne An­der­sen, der gik i gang med at om­læg­ge sin kost i novem­ber må­ned sid­ste år.

Hun be­gynd­te at le­ve eft er den så­kald­te FODMAP- diæt, hvor hun har skå­ret sær­li­ge kul­hy­dra­ter fra, samt fulgt Le­ne Hans­sons prin­cip­per om kost­kom­bi­ne­ring, det vil si­ge, at hun ik­ke har spist pro­te­in og sti­vel­se i sam­me må­l­tid.

» Jeg hav­de al­drig hørt om hver­ken ir­ri­ta­bel tarm el­ler FODMAP- diæten før. Så jeg skul­le li­ge væn­ne mig til, at jeg f. eks. ik­ke måt­te spi­se hvid­løg el­ler blom­mer, « si­ger hun.

Al­le­re­de eft er en uge be­gynd­te Han­ne An­der­sen dag­ligt at skul­le på toilet­tet.

» Jeg fi k me­re ener­gi – og selv­om det ik­ke var me­nin­gen, har jeg tabt mig 4,7 ki­lo, « si­ger hun.

Han­ne An­der­sen føl­ger ik­ke læn­ge­re diæten, men er op­mærk­som på, hvad hun put­ter i mun­den og sør­ger for ik­ke at blan­de sti­vel­se og pro­te­in i sam­me må­l­tid. Der­med slip­per hun for op­pu­stet­hed og kom­men­ta­rer om en gravid- lig­nen­de ma­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.