Så­dan und­går du ma­ve­s­mer­ter

BT - - KENDER DU DET? -

• FODMAP diæten er ud­vik­let af au­stral­ske er­næ­rings­for­ske­re og læ­ger. Må­let er at be­græn­se ind­ta­get af en be­stemt ty­pe kul­hy­dra­ter. Si­den 2007 har dan­ske ho­spi­talslæ­ger an­vendt diæten som et sup­ple­ment til me­di­cin til folk med ir­ri­ta­bel tarm. • Forsk­ning fra Her­lev Ho­spi­tal vi­ser. at 80 pct. af dem, der føl­ger diæten i fi­re- ot­te uger, vil op­le­ve, at den op­pu­ste­de ma­ve for­svin­der. • Iføl­ge Le­ne Hans­son er det en god idé at kom­bi­ne­re FODMAP- diæten med så­kaldt kost­kom­bi­ne­ring, hvor pro­te­in og sti­vel­se ik­ke spi­ses i sam­me må­l­tid. Der­i­mod kan beg­ge de­le spi­ses med neut­ral for­dø­je­lig mad. For­de­len er, at ma­den ik­ke op­hol­der sig så læn­ge i ma­ve- tarm- sy­ste­met. Der­ved und­går man, at ma­den ’ gæ­rer’ i tar­men, så der op­står f. eks. op­pu­stet­hed og ondt i ma­ven. • Pro­te­in­ri­ge fø­de­va­rer kan væ­re: Æg, kød, fisk, skal­dyr, fjer­kræ etc. • Sti­vel­se kan væ­re: Kar­to­f­ler, ris, pas­ta, hav­re­gryn, ma­js etc. • Neut­ra­le fø­de­va­rer kan væ­re: Avo­ca­do, frø og ker­ner, fedt­stof­fer, kokos og kokos­mælk. Læs me­re om diæten i BT PLUS el­ler down­lo­ad ap­pen ’ FODMAP di­et’ via din smartp­ho­ne. Her kan du læ­re me­re om, hvil­ke fø­de­va­rer du bør spi­se og und­gå. El­ler læs bo­gen ’ Low FODMAP di­et, gi­ver ro i ma­ven’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.