Græd du ba­re

BT - - KENDER DU DET? -

Ny forsk­ning fra Tü­bin­gen Uni­ver­si­tet i Tys­kland af­slø­rer, at ty­de­li­ge fø­lel­ser gør dig at­trak­tiv. Det skri­ver Il­lu­stre­ret Vi­den­skab.

Fø­lel­ser vig­ti­ge­re end ud­se­en­de

For­sker­ne vi­ste en ræk­ke bil­le­der af kvin­der til for­søgs­del­ta­ger­ne, der bå­de var mænd og kvin­der, og bad dem vur­de­re, hvor at­trak­ti­ve kvin­der­ne var.

Ef­ter­føl­gen­de så del­ta­ger­ne vi­deoklip, hvor kvin­der­ne vi­ste fø­lel­ser som angst og be­drø­vel­se. For­søgs­del­ta­ger­ne skul­le der­ef­ter sva­re på, hvor at­trak­ti­ve de nu fandt kvin­der­ne og hvor sik­re de var på, at de for­stod, hvil­ke fø­lel­ser kvin­der­ne gav ud­tryk for.

Iføl­ge for­sker­ne er der in­gen tvivl om, at jo bed­re for­søgs­del­ta­ger­ne men­te, de for­stod kvin­der­nes fø­lel- Fo­to: Iris/ Scanpix ser, des me­re til­truk­ket føl­te de sig af dem.

Un­der­sø­gel­sen af­slø­re­de des­u­den, at for­søgs­per­so­ner­ne fo­re­trak de kvin­der, hvis fø­lel­ser de kun­ne af­læ­se, frem­for de kvin­der, som de ob­jek­tivt fandt mest at­trak­ti­ve. Hvil­ket får for­sker­ne til at kon­klu­de­re, at fø­lel­ser er vig­ti­ge­re end ud­se­en­de. Og at den psy­ki­ske til­træk­ning er vig­ti­ge­re end den fy­si­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.