Gi­ver – stress

BT - - KENDER DU DET? -

søgt at rå­be sin chef op – uden held. Ef­ter et men­talt sam­men­brud på et per­so­na­le­mø­de blev han sy­ge­meldt med stress. Mat­hi­as slap­pe­de dog ik­ke af – i ho­ve­d­et. Han brug­te om­kring ot­te ti­mer hver dag på at be­kym­re sig om sin stres­stil­stand, sin frem­tid og hvor­dan han skul­le få det godt igen. Ef­ter læ­gens an­be­fa­ling holdt han øje med sit dag­li­ge over­skud­s­ni­veau og sør­ge­de for at si­ge fra og ik­ke over­be­la­ste sig selv for me­get. Den­ne selv­mo­ni­to­re­ring, plan­læg- ning og over- ana­ly­se­ren ved­li­ge­holdt stress- til­stan­den og fast­holdt Mat­hi­as i en ond cir­kel af – net­op – stress og over- tænk­ning. I te­ra­pi­en lær­te han at re­gu­le­re sin stress ved at tæn­ke min­dre.

Den me­takog­ni­ti­ve løs­ning mod stress er nem­lig ik­ke at ned­sæt­te ak­ti­vi­tets­ni­veau­et, men at tæn­ke min­dre i ste­det for me­re. I te­ra­pi­en lær­te han, at han har kon­trol­len over, hvor me­get tid han vil bru­ge på si­ne tan­ker uan­set uret­fær­di­ge che­fer, ar­bejds­mil­jø el­ler an­dre umu­li­ge livs­omstæn­dig­he­der. Han lær­te, at han ik­ke har et skrø­be­ligt sind, li­der af en for­gift­nings­til­stand, hav­de brug for pil­ler el­ler et sær­ligt skå­ne­mil­jø for at over­vin­de stres­sen. Han kun­ne selv sty­re si­ne stres­ssymp­to­mer.

Mat­hi­as fik det hur­tigt bed­re og kun­ne igen be­gyn­de at ar­bej­de. Den­ne gang med en fø­lel­se af egen­kon­trol og vi­den om præ­cis, hvor­dan han selv kun­ne sty­re sin stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.