Hip fa­mi­lie-flyt­ter

X- Trail le­ve­rer sej SUV- stil og plads til syv – men snup hel­le­re en di­e­sel

BT - - BILER - An­dreas Lang He­de­gaard | an­dreas@ bi­len. dk

Hvad er nyt?

Nis­san in­tro­du­ce­re­de sid­ste år en sto­re­bror til den po­pu­læ­re cross over Qas­hqai. Sto­re­broren hed­der X-Trail og de­ler plat­form, mo­to­rer og in­te­r­i­ør med Qas­hqai. Det er ik­ke no­gen dår­lig ting, men der er et par ste­der, der ad­skil­ler de to mo­del­ler. Vig­tigst af alt er X- Trail 26 cm læn­ge­re end Qas­hqai, og så har den fi­re cm læn­ge­re ak­sel­af­stand. I ka­bi­nen gi­ver det ek­stra plads, og det er mu­ligt at til­kø­be to ek­stra sæ­der ( 10.000 kr.), som test­bi­len er ud­ru­stet med.

Den ek­stra stør­rel­se gør, at XTrail lig­ner en rig­tig SUV me­re end Qas­hqai, og Nis­san er slup­pet godt fra de­sig­net af X- Trail, som ser til­pas ur­ban og sej ud.

Hvad vir­ker?

Først og frem­mest er Nis­san X- Trail et godt til­bud. Vi kø­rer mind­ste 1,6- li­ters ben­zin­mo­tor med tur­bo og 163 hk, og ta­ger man de man­ge kva­drat­me­ter bil i be­tragt­ning, så er start­pri­sen på 319.900 kr. gan­ske for­nuf­tig. Test­bi­len har dog Tek­naud­styrsni­veau­et, som be­gyn­der ved 413.900 kr., men her med­føl­ger og­så et ar­se­nal af sik­ker­heds­sy­ste­mer, el- be­tjent bag­klap og 19 tom­mer fæl­ge.

Uan­set ud­styr­sva­ri­an­ten er der mas­ser af plads på bag­sæ­det. Ryg­læ­net kan ju­ste­res, så al­le kan fin­de en kom­forta­bel sid­depo­si­tion, og der er god plads til be­ne­ne. Ene­ste an­ke er en lidt kort hyn­de, som ik­ke gi­ver nok lår­s­tøt­te på de lan­ge tu­re.

Ved fø­rer­plad­sen er alt over­sku­e­ligt og la­vet i go­de ma­te­ri­a­ler, selv­om de­sig­net er en smu­le ja­pansk med en do­mi­ne­ren­de tryk­føl­som skærm, der til gen­gæld gi­ver godt over­blik over bi­len med Aro­und View Mo­ni­tor, der gør det mu­ligt at se bi­len fra oven – prak­tisk, når man skal ma­nøv­re­re rundt på tran­ge p- plad­ser.

Hvad vir­ker ik­ke?

De to ba­ger­ste bag­sæ­der er ik­ke til voks­ne men­ne­sker. Det er ik­ke mu­ligt, med mi­ne 185 cm, at sid­de kom­forta­belt derom­me. Mit ho­ved kan slet ik­ke væ­re der, og det er næ­sten umu­ligt at få plads til be­ne­ne. Yder­li­ge­re bli­ver mid­ter­ste sæ­deræk­ke og­så stort set ubru­ge­lig, for­di sæ­deræk­ken skal skub­bes me­get langt frem.

Den nye 1,6- li­ters ben­zin- tur­bo­mo­tor er et brud med tra­di­tio­ner­ne, for de fle­ste SUVe­re sæl­ges med en di­e­sel­mo­tor. Ik­ke de­sto min­dre bur­de de 163 hk væ­re i stand til at flyt­te den re­la­tivt sto­re bil af sted i et ri­me­ligt tem­po, og det sker da og­så, men kun li­ge.

Selv­om egen­væg­ten på 1.645 kg fak­tisk er gan­ske okay i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne, så mang­ler mo­to­ren ba­re overar­me. Mo­men­tet ly­der på 240 Nm – alt­så dem, der gi­ver bund­træk, og det er 80 Nm min­dre end di­e­sel- al­ter­na­ti­vet. Det be­ty­der, at der skal ar­bej­des me­get med gear­stan­gen, for at få bi­len til at flyt­te sig kvikt, ek­sem­pel­vis ud på en mo­tor­vejstil­kør­sel. Det be­ty­der og­så, at det er svært at kø­re X- Trail øko­no­misk.

Grund­læg­gen­de er det ik­ke no­get de­ci­de­ret pro­blem til hver­dag, at ben­zin­mo­to­ren mang­ler bund­træk, men det træk­ker ned i hel­heds­ind­tryk­ket, og hvis du kø­rer langt el­ler kun­ne fin­de på at træk­ke en cam­ping­vogn, så skal du klart over­ve­je den vel­fun­ge­ren­de di­e­sel i ste­det.

Skal jeg kø­be en?

Ja, hvis du har man­ge, men små børn, så er X- Trail en gen­vej til en mo­der­ne, hip fa­mi­lie­bil. Hvis du kun skal bru­ge bi­len til kor­te tu­re, bør du over­ve­je test­bi­lens ben­zin­mo­tor. Den er 36.000 kr. bil­li­ge­re i ind­køb, og så ko­ster den knap det hal­ve i år­lig ejer­af­gift. Men hvis du kø­rer langt, el­ler med an­hæn­ger, så bør du hel­le­re spa­re lidt ek­stra pen­ge sam­men og kø­be di­e­se­lud­ga­ven.

FO­TO: AN­DREAS LANG HE­DE­GAARD.

Visu­elt kla­rer Nis­san X- Trail sig godt, og i ba­sis­ver­sio­nen er der me­get bil for pen­ge­ne.

Den 1,6- li­ters tur­bo­ben­zin­mo­tor mang­ler overar­me. Snup di­e­sel- va­ri­an­ten i ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.