I tror ik­ke på Erik­sen!

Tot­ten­ham-- ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no kri­ti­se­rer dan­sker­ne for ik­ke at tro nok på de­res eg­ne, og det er grun­den til, at Chri­sti­an Erik­sen end­nu ik­ke har fun­det for­men på lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@ spor­ten. dk

To spørgs­mål må gå igen i en dansk land­stræ­ners ho­ved. Det ene er utvivl­s­omt, om han kan væ­re den per­son, der for­lø­ser Ni­ck­las Bendt­ners po­ten­ti­a­le. Det svar står hen i det uvis­se.

Det an­det er helt sik­kert og­så, om han på lands­hol­det kan få Chri­sti­an Erik­sen til at vi­se det spil, som den un­ge Tot­ten­ham- spil­ler vi­ser igen og igen i den må­ske bed­ste li­ga i ver­den, Pre­mi­er Le­ague.

Morten Ol­sen blev oft e kri­ti­se­ret for ik­ke at kun­ne det, og nu er det op til den nye land­stræ­ner, Åge Ha­rei­de, at gø­re det, al­le med et rødt- hvidt hjer­te hå­ber på. Man så det i glimt mod Island for en må­ned si­den, men få da­ge eft er fi k Dan­marks off en­si­ve es dum­pe­ka­rak­ter i fl ere dan­ske me­di­er, da Skot­land slog et tamt dansk hold.

Men mod­sat sva­ret for Ni­ck­las Bendt­ner vir­ker det blot til at væ­re et spørgs­mål om ’ hvor­når’ sna­re­re end ’ om’ med Chri­sti­an Erik­sen. Den 24-åri­ge fyn­bo gør alt det rig­ti­ge i et liv som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, og da BT be­sø­ger hans ar­bejds­plads, Tot­ten­ham, i det nord­li­ge Lon­don, går ord som ta­lent­fuld, dyg­tig, de­di­ke­ret, mo­den og pas­sio­ne­ret igen om Chri­sti­an Erik­sen.

Er Erik­sen dansk? Og­så fra den trav­le Tot­ten­ham-ma­na­ger, Mauri­cio Po­chet­ti­no, som Ber­ling­s­ke i går fi k et in­ter­view med på klub­bens kæm­pe­sto­re træ­nings­cen­ter, hvor selv græs­set rundt om an­læg­get står me­re li­ge end på de bed­ste ba­ner i Su­per­liga­en.

» Jeg kan kun si­ge go­de ting om Chri­sti­an Erik­sen. Han er en fan­ta­stisk spil­ler. Vi skal hu­ske på, at Chri­sti­an sta­dig er me­get ung. Men han er og­så me­get mo­den, og han har væ­ret vir­ke­lig god for os ind­til vi­de­re i den­ne sæ­son, « si­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no, da han net­op har af­slut­tet et pres­se­mø­de for de en­gel­ske TV- sta­tio­ner. Her må han un­der­vejs und­skyl­de for, at dis­se lidt use­xe­de må­der at mø­de

pres­sen på ik­ke al­tid var så hu­mør­fyld­te med ham bag di­sken, men over for BT prø­ver han el­lers og­så på det, der må væ­re en joke, da avi­sens repor­ter for­tæl­ler, at han kom­mer fra Dan­mark og kun vil ta­le om Chri­sti­an Erik­sen.

» Er han dansk? Jeg tro­e­de, at han var en­gelsk, « si­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no og slår en stor lat­ter op. Me­ner du det?

» He­he. Jeg tro­e­de, han var en­gelsk, « gen­ta­ger den ar­gen­tin­ske ma­na­ger og kig­ger lidt tvivl­s­omt på sin pres­se­chef Si­mon Felste­in.

Og du sag­de li­ge på dit pres­se­mø­de, at du ik­ke er sjov, hva’? Nå, Mauri­cio, vi har et pro­blem i Dan­mark, og jeg vil ger­ne ha­ve, at du skal for­tæl­le os, hvad du kan, si­den Chri­sti­an Erik­sen er så god for Tot­ten­ham, men ik­ke præ­ste­rer på sam­me ni­veau for det dan­ske lands­hold?

» I tror ba­re ik­ke på je­res eg­ne men­ne­sker el­ler spil­le­re. I tror i hvert fald ik­ke nok på dem, « ly­der kri­tik­ken mod det dan­ske land fra den her­re, der over to sæ­so­ner har få­et Chri­sti­an Erik­sen til kun at bli­ve bed­re. Po­chet­ti­no er ma­na­ge­ren bag Chri- sti­an Erik­sen, der med 12 op­læg i den­ne sæ­son er num­mer to på as­sist­lis­ten i Pre­mi­er Le­ague, og som selv har sco­ret halvt så man­ge gan­ge.

» Vi tror helt vildt me­get på Chri­sti­an, og han har for­bed­ret sig rig­tig me­get. Han har åben­lyst go­de kva­li­te­ter rent tek­nisk på bol­den, og han er ble­vet me­re sta­bil med bol­den, når han er in­vol­ve­ret i kam­pe­ne, og nu er han og­så ble­vet me­re ag­gres­siv uden bol­den og ar­bej­der me­get hårdt for hol­det. Han er vir­ke­lig en god spil­ler, « ud­dy­ber Spurs- ma­na­ge­ren sit før­ste svar.

Er det så ba­re det, der skal til? At vi ba­re skal tro me­re på Chri­sti­an Erik­sen for at se ham funk­le på lands­hol­det? Du må da kun­ne gi­ve os et råd til, hvad vi el­lers kan gø­re for at få ham i gang på det dan­ske lands­hold?

» Tro på ham. « En mand, der be­vi­se­ligt har gjort det, har her­med af­slø­ret sit vir­ke­mid­del til, hvor­dan man får det bed­ste ud af Chri­sti­an Erik­sen.

FO­TO: REU­TERS

Tot­ten­ham- træ­ner, Mauri­cio Po­chet­ti­no, har fun­det nøg­len til Chri­sti­an Erik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.