Brø­let S-pro­fil ret­ter hårdt an­greb mod Kja­ers­gaard

BT - - NYHEDER -

hun me­ner, at Pia Kja­ers­gaard ik­ke for­kla­rer:

»Hvert par­ti har en tals­mand, og det er som ud­gangs­punkt den ene­ste per­son fra par­ti­et, der ud­ta­ler sig i de­bat­ten. Når et lov­for­slag sa­et­tes til de­bat i fol­ke­tings­sa­len, er det al­le­re­de gen­nemtyg­get i samt­li­ge par­ti­er.

Ik­ke kun de prin­ci­pi­el­le, af­gø­ren­de el­ler kon­tro­ver­si­el­le for­slag. Men al­le for­slag er ble­vet vendt og dre­jet i par­ti­er­ne. Det sker på grup­pe­mø­der in­den de­bat­ten i fol­ke­tings­sa­len. Det er dér, par­ti­er­ne ve­jer for og imod. Det er dér, linj­en la­eg­ges.« Bredsi­de Met­te Gjer­skov run­der af med en bredsi­de til Pia Kja­ers­gaard:

»På al­le an­dre ar­bejds­plad­ser end Fol­ke­tin­get vil­le en til­lids­mand af den ka­li­ber ha­ve få­et spar­ket af kol­le­ger­ne.« Jeg har åben­bart va­e­ret håb­løst naiv, når jeg for­ven­te­de, at en for­mand for Fol­ke­tin­get vil­le va­e­re min til­lids­mand SVAR PÅ TIL­TA­LE Pia Kja­ers­gaard (DF) gi­ver in­tet for den kri­tik, som Met­te Gjer­skov kom­mer med i en blog på tv2.dk, hvor S-pro­fi­len kal­der Kja­ers­gaard for en elen­dig for­mand for Fol­ke­tin­get. Eks­mi­ni­ste­ren me­ner, at den tid­li­ge­re DF-for­mand i sit vir­ke er med til at for­sta­er­ke po­li­ti­ker­le­de, og Gjer­skov skri­ver blandt an­det, at ’på al­le an­dre ar­bejds­plad­ser end Fol­ke­tin­get vil­le en til­lids­mand af den ka­li­ber ha­ve få­et spar­ket af kol­le­ger­ne’.

»Jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at jeg er me­get glad for det ar­bej­de, jeg har, og jeg bli­ver me­get over­ra­sket over dis­se an­greb. Hvis jeg føl­te, at jeg gjor­de no­get som helst an­det, end hvad man for­ven­te­de af mig som Fol­ke­tin­gets for­mand, så vil­le jeg selv­føl­ge­lig prø­ve at gø­re det an­der­le­des,« si­ger Pia Kja­ers­gaard.

Fol­ke­tin­gets for­mand bli­ver med ja­ev­ne mel­lem­rum ska­eldt ud af po­li­ti­ke­re fra rød blok – blandt an­det for­di Pia Kja­ers­gaard har kri­ti­se­ret po­li­ti­ker­nes brug af so­ci­a­le me­di­er i fol­ke­tings­sa­len.

Met­te Gjer­skov me­ner, at Pia Kja­ers­gaard i ste­det for at kri­ti­se­re po­li­ti­ker­nes brug af so­ci­a­le me­di­er bur­de forta­el­le, at so­ci­a­le me­di­er er med til at ska­be di­a­log mel­lem po­li­ti­ker­ne og bor­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.