Skud­mas­sa­kre

BT - - NYHEDER -

Vi kom­mer ef­ter jer. Vi kom­mer ef­ter jer. Vi vil fan­ge dem, der har gjort det Ele­men­tary School i de­cem­ber 2012. An­ders Ag­ner Pe­der­sen, re­dak­tør på net­me­di­et kon­gres­sen. com, tror hel­ler ik­ke, at sku­depi­so­der­ne i Ohio og Ge­or­gia vil aen­dre på dy­na­mi­k­ken i den igang­va­e­ren­de valg­kamp.

»Fron­ter­ne er ret kla­re. De­mo­kra­ter­ne øn­sker re­gu­le­ring af vå­ben­loven, og det øn­sker re­pu­bli­ka­ner­ne ge­ne­relt ik­ke. Det vil det her ik­ke aen­dre på,« si­ger han.

Beg­ge eks­per­ter er eni­ge om, at stram­nin­ger af vå­ben­loven vil bli­ve en del af pra­esi­dentvalg­kam­pen,

»Jeg var til et Hil­lary Cl­in­ton­va­el­ger­mø­de i New York i mandags, og her hav­de Hil­lary Ga­bri­el­le Gif­fords, kon­gres-med­lem­met der blev skudt i ho­ve­d­et ved et va­el­ger­mø­de i Tuscon i Arizo­na for et par år si­den, med på sce­nen. Det er med til at un­der­stre­ge, at Hil­lary øn­sker at gø­re vå­ben­stram­nin­ger til en va­e­sent­lig del af valg­kam­pen, hvis hun bli­ver valgt,« forta­el­ler An­ders Ag­ner Pe­der­sen. Op ad bak­ke Der ven­ter Hil­lary Cl­in­ton en sva­er kamp for stram­nin­ger af vå­ben­loven, for­ud­ser An­ders Ag­ner Pe­der­sen. Han hen­vi­ser til Oba­mas for­ga­e­ves for­søg på at få ind­ført et ud­vi­det bag­grund­stjek ef­ter San­dy Hook-sky­de­ri­et.

»På trods af en over­va­el­den­de op­bak­ning i be­folk­nin­gen, hvor om­kring 90 pro­cent af ame­ri­ka­ner­ne gik ind for for­sla­get, så faldt det al­li­ge­vel, da det nå­e­de kon­gres­sen. Så det har va­e­ret sva­ert for Oba­ma, og det vil det og­så va­e­re for Hil­lary, for hun vil mø­de sta­erk mod­stand Pi­ke Co­un­ty, Ohio 799 Left Fork Ro­ad blandt re­pu­bli­ka­ner­ne og i vå­ben­lob­by­en,« si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

Met­te Nøhr Claus­høj ser dog me­re op­ti­mi­stisk på mu­lig­he­der­ne for vå­ben­stram­nin­ger.

»Trump er nok me­re ven­stre­o­ri­en­te­ret, end han har gi­vet sig ud for over for de re­pu­bli­kan­ske va­el­ge­re. Det vil ik­ke un­dre mig, hvis han og­så vil åb­ne lidt op over for stram­me­re vå­ben­lov­giv­ning. Han har ik­ke rig­tig no­get at mi­ste på det. Hvor skal de re­pu­bli­kan­ske va­el­ge­re el­lers gå hen? Det er det, man tra­di­tio­nelt ser i den ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg­kamp, at de to kan­di­da­ter na­er­mer sig hin­an­den, for­di de ka­em­per om mid­ter­va­el­ger­ne,« for­kla­rer hun.

Fle­re ti­mer se­ne­re blev et ot­ten­de of­fer fun­det på 799 Left Fork Ro­ad. Ca. 13 km fra før­ste ger­nings­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.