Pro­fes­sor hak­ket til dø­de i Bang­la­desh

BT - - NYHEDER -

DRAB Ukend­te ma­end hak­ke­de i går en lo­kal uni­ver­si­tets­pro­fes­sor ihjel i Bang­la­desh ved et an­greb, der iføl­ge po­li­ti­et er ty­pisk for mi­li­tan­te is­la­mi­sters vold mod se­ku­la­e­re og atei­ster. Den 58-åri­ge uni­ver­si­tets­pro­fes­sor Rezaul Ka­rim Sid­dique blev an­gre­bet bag­fra med ma­che­ter, da han kom gå­en­de fra sit hjem og var på vej op til bus­sta­tio­nen i by­en Ra­js­ha­hi, hvor han un­der­vi­ste i en­gelsk på by­ens uni­ver­si­tet.

»Han blev hak­ket mindst tre gan­ge i nak­ken, som blev skå­ret 70-80 pro­cent over,« si­ger Ra­js­ha­his po­li­ti­kom­mis­sa­er Mo­ham­mad Shams­ud­din.

Sid­dique var iføl­ge po­li­ti­et in­vol­ve­ret i kul­tur­pro­gram­mer og hav­de op­ret­tet en sko­le i Bag­ma­ra, der tid­li­ge­re var ba­stion for den is­la­mi­ske grup­pe Ja­may­e­tul Muja­hi­de­en Bang­la­desh (JMB). Med­lem­mer af grup­pen blev an­holdt sid­ste år for at ha­ve an­gre­bet en ka­tolsk pra­est. In­gen nav­ne på mista­enk­te Shams­ud­din si­ger, at po­li­ti­et ik­ke har navn­giv­ne mista­enk­te, men at an­gre­bet er fo­re­gå­et ef­ter sam­me møn­ster, som mi­li­tan­te is­la­mi­ster har brugt tid­li­ge­re.

Det bruta­le drab er kun det se­ne­ste i en ra­ek­ke drab på se­ku­la­e­re ak­ti­vi­ster i Bang­la­desh.

I 2015 blev mindst fi­re blog­ge­re og en re­dak­tør dra­ebt ef­ter at ha­ve yt­ret sig ne­ga­tivt om is­lam på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.