For­bry­der­nes skr

BT - - FORBRYDERNES SKRAEK -

80 år og ser til­ba­ge på et langt liv med for­bry­derj­agt. Der fin­des to slags ad­vo­ka­ter i en straf­fesag. Der er for­svar­sad­vo­ka­ter­ne, der ser det bed­ste i de va­er­ste men­ne­sker og ta­ler de­res sag.

Og så er der an­kla­ge­re som Erik Mer­lung. En mand, der har vi­et he­le sit liv til at sen­de for­bry­de­re i fa­engsel.

Fra 1979 til 2006 var Erik Mer­lung statsad­vo­kat for Sja­el­land og en af Dan­marks mest be­røm­te Kan de vel­ha­ven­de dog al­drig få nok? Det er dybt de­pri­me­ren­de at se, hvor­dan dan­ske ban­ker - oven i kø­bet nor­dens stør­ste bank – har bi­stå­et de­res kun­der med at la­ve de her num­re an­kla­ge­re. Han var fryg­tet af for­bry­der­ne og kendt for sin di­rek­te, rå og of­te ban­den­de stil i ret­ten.

Som statsad­vo­kat stod Erik Mer­lung i spid­sen for en ra­ek­ke af ti­dens hø­jest pro­fi­le­re­de sa­ger, og man­gen en for­bry­der fik han bu­ret in­de. Nog­le af dem af­so­ner sta­dig de straf­fe, de fik, ef­ter Erik Mer­lung hav­de sam­let be­vi­ser og pro­ce­de­ret mod dem. Lam ef­ter blod­prop I dag fyl­der han 80 år. En blod­prop i hjer­nen har gjort ham lam i ven­stre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.