Aek

BT - - FORBRYDERNES SKRAEK -

si­de. Han må støt­te sig til en stok, når han går. Ven­stre arm er ble­vet helt slap. Mens han bli­ver in­ter­viewet af BT, må han la­de den hvi­le på et lil­le bord ved si­den af sin kon­tor­stol. In­di­mel­lem bru­ger han høj­re arm til at flyt­te lidt rundt på den pas­si­ve ven­stre.

Men trods blod­prop og 80 om­gan­ge om solen bli­ver den gam­le statsankla­ger sta­dig sp­rut­ten­de ar­rig og ka­ster om sig med ban­de­ord, når ta­len fal­der på de ban­dit­ter, han har stå­et over for i ret­ten.

Mor­de­re, vold­ta­egts­for­bry­de­re, pa­edo­fi­le, svind­le­re, narko­hand­le­re - Erik Mer­lung har mødt dem al­le og stil­let dem til regn­skab for de­res mis­ger­nin­ger.

Og det krib­ler i den gam­le an­kla­ger, når han via me­di­er­ne føl­ger med i ter­r­or­sa­gen mod de fi­re ma­end, der er til­talt for at ha­ve hjulo­et Omar El-Hus­se­in ef­ter ter­r­or­an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den.

»Der er ta­le om to me­nings­lø­se drab på per­so­ner der i mi­ne øj­ne er uskyl­di­ge. Det, der gør sa­gen spe­ci­el, er mo­ti­vet. I gam­le da­ge slog man ihjel, for­di man ik­ke kun­ne hol­de per­so­nen ud, el­ler af pen­ge­man­gel. Her er der et an­det mo­tiv,« si­ger han. Rå­d­den­skab i ban­ker Den pen­sio­ne­re­de an­kla­ger føl­ger og­så in­tenst med i me­di­er­nes gen­nem­gang af de la­ek­ke­de Pa­na­ma-pa­pi­rer og fy­rer ger­ne en sva­da af mod de skat­tesvind­le­re, han ger­ne så stil­let til regn­skab:

»Det er så ski­dent. Kan de vel­ha­ven­de dog al­drig få nok? Det er dybt de­pri­me­ren­de at se, hvor­dan dan­ske ban­ker - oven i kø­bet Nor­dens stør­ste bank - har bi­stå­et de­res kun­der med at la­ve de her num­re,« tord­ner han.

Erik Mer­lung ser i sa­gen om Pa- na­ma-pa­pi­rer­ne »den sam­me rå­d­den­skab« som i den før­ste sto­re sag, han fik som statsankla­ger: Mo­gens Gli­strups skat­tesag.

Sa­gen var en af ti­dens mest kon­tro­ver­si­el­le. Bå­de mens sa­gen kør­te og i åre­ne ef­ter var der dem, der på­stod, at straf­fesa­gen hav­de po­li­tisk ka­rak­ter. At sa­gen mod Gli­strup blev rejst for at øde­la­eg­ge hans mu­lig­he­der som po­li­ti­ker. Men den dag i dag fast­hol­der Erik Mer­lung, at sa­gen ene og ale­ne hand­le­de om, at Mo­gens Gli­strup var en ka­em­pe skat­tesvind­ler.

»Det var ik­ke no­get po­li­tisk pres på mig i Gli­strup-sa­gen. De folk der si­ger, at man­den blev uret­fa­er­digt be­hand­let, og at sa­gen var et po­li­tisk ha­evn­togt, er idi­o­ter. Ja, det reg­ner jeg dem for. El­ler og­så er de uvi­den­de om sa­gen. Det er ren og ska­er hi­sto­ri­e­for­falsk­ning.« Mod­stå pres Den bryske an­kla­ger ha­ev­der, at han kun gan­ske få gan­ge op­le­ve­de et po­li­tisk pres fra Justits­mi­ni­ste­ri­et.

»I mi­ne 33 år som en af che­fer­ne i an­kla­ge­myn­dig­he­den har jeg gla­e­det mig over prak­tisk talt al­drig at ha­ve op­le­vet po­li­tisk pres for, at man skal tra­ef­fe en be­stemt af­gø­rel­se. Det er sket nog­le gan­ske få gan­ge, at no­gen vil­le spar­ke mig i en be­stemt ret­ning. Den­gang hed justits­mi­ni­ste­ren Ninn-Han­sen,« si­ger Erik Mer­lung.

Han øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om, i hvil­ke sa­ger Erik Ninn-Han­sen der selv blev idømt fi­re må­ne­ders be­tin­get fa­engsel i Ta­milsa­gen - lag­de pres på an­kla­ge­myn­dig­he­den.

Men han ad­va­rer nu­ti­dens po­li­ti­ke­re mod at pres­se lan­dets an­kla­ge­re, dog uden at vil­le kom­men­te­re sa­gen mod si­gø­j­ner­bos­sen Gi­mi Le­vako­vich, hvor ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind har bedt om at få sa­gen rejst ved Hø­jeste­ret.

»Vi har ik­ke for­melt en uaf­ha­en­gig an­kla­ge­myn­dig­hed. Vi har i dag en po­li­tisk valgt mi­ni­ster, som må­ske må­ske ik­ke; det vil jeg ik­ke for­hol­de mig til - blan­der sig i kon­kre­te sa­ger. Det skal de kraf­ted­me pas­se på med. De skal lov­gi­ve, men de skal hol­de sig fra ad­mi­ni­stra­tio­nen af de love, de selv har ved­ta­get,« tord­ner den pen­sio­ne­re­de an­kla­ger.

BT har i an­led­ning af hans run­de fød­sels­dag fo­re­lagt Erik Mer­lung nog­le af hans stør­ste sa­ger og bedt ham kom­men­te­re dem, som de ser ud i baks­spej­let. De skal lov­gi­ve, men de skal hol­de sig fra ad­mi­ni­stra­tio­nen af de love, de selv har ved­ta­get BLÅ BOG Erik Bjørn Mer­lung Født 24. april 1936. Ud­dan­net cand.jur. i 1966. Kon­sti­tu­te­ret 2. statsad­vo­kat i 1973. 1979 til 2006 Statsad­vo­kat for Sja­el­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.