Han må al­drig kom­me ud

BT - - FORBRYDERNES SKRAEK -

STØRST I ME­DI­ER­NE Nat­ten mel­lem den 16. og 17. ju­ni 2000 dra­eb­te og par­te­re­de Pe­ter Lun­din sin sam­le­ver Ma­ri­an­ne Pe­der­sen og hen­des to søn­ner Den­nis og Bri­an på 10 og 12 år i de­res hus på Nør­re­gårds­vej 26 i Rø­d­ov­re. Dra­bet er den sag i dan­marks­hi­sto­ri­en, der har få­et størst me­di­eom­ta­le. Pe­ter Lun­din af­so­ner sta­dig den dom på livsva­rigt fa­engsel, han fik for dra­be­ne. »Det var en over­or­dent­lig uhyg­ge­lig og for­fa­er­de­lig sag.

Sa­gen var spek­taku­la­er fra før­ste fa­erd. Al­le, der var i for­bin­del­se med den sag, var dybt på­vir­ke­de af den. For det var jo en uhyr­lig for­bry­del­se.

I man­ge sa­ger om drab og for­bry- del­ser kun­ne man ha­ve en vis for­stå­el­se for, at det var gå­et, som det var gå­et, selv­om man måt­te ta­ge al af­stand fra det. Det her var af en an­den ver­den. Det var fuld­sta­en­dig blot­tet for me­ning. Og det pra­e­ge­de he­le be­hand­lin­gen af sa­gen. Enig­hed om skyld Det var ik­ke sva­ert at overbevise na­ev­nin­ge­ne om, at han var skyl­dig. Ud­for­drin­gen var at få af­le­ve­ret be­vis­ma­te­ri­a­let på en an­sta­en­dig må­de uden at sva­el­ge alt for me­get i ulyk­ke­lig­he­der­ne. Man måt­te for guds skyld ik­ke la­de en al­vor­lig rets­hand­ling fly­de ud i un­der­hold­ning. Jeg skul­le pas­se på, at det ik­ke kam­me­de over.

Me­di­er­ne og of­fent­lig­he­den i det he­le ta­get hav­de jo sva­el­get en hel del i den her sag. Det skal jeg ik­ke si­ge no­get til, men det skul­le sel­ve rets­hand­lin­gen ik­ke be­for­dre.

Som led i min del­ta­gel­se i ef­ter­forsk­nin­gen fulg­te jeg og­så med i hans kom­mu­ni­ka­tion med om­ver­de­nen. Jeg kan hu­ske ad­ski­li­ge sød­me­fyld­te bre­ve til den til­tal­te fra for­skel­li­ge kvin­der. Min for­stand og mit fø­lel­ses­liv ra­ek­ker ik­ke til at kun­ne for­stå så­dan no­get. At han si­den har få­et ko­ne og barn i fa­engs­let, har jeg ik­ke så me­get at si­ge til. Det, der op­ta­ger mig, er, at han al­drig må kom­me ud blandt men­ne­sker igen. Sam­fun­det må ha­ve et helt over­ord­net krav på at va­e­re fri for ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.