Klar til so­ci­a­le me­di­er

BT - - NYHEDER -

No­get ty­der på, at det har aen­dret sig, og nu har kon­ge­hu­set alt­så fun­det man­den, der skal va­e­re med til at mo­der­ni­se­re den tra­di­tions­ri­ge ar­bejds­plads.

I fag­bla­det Jour­na­li­sten op­ly­ser den tid­li­ge­re P3-va­ert Fre­de­rik Lin­de, at han skif­ter job fra DR Ak­tu­elt og pr. 15. april ar­bej­der for kon­ge­hu­set.

Lin­de ind­led­te sin kar­ri­e­re i DR som prak­ti­kant i 2011 og har va­e­ret an­sat der li­ge si­den i for­skel­li­ge rol­ler. Han har blandt an­det va­e­ret va­ert for ’Som­mer­mor­gen’ på P3, repor­ter på ’Dår­ligt Nyt’ med An­ders Lund Mad­sen og se­ne­st jour­na­list på ’Af­tens­howet’.

Mens hans øver­ste chef, den 76-åri­ge dron­ning Mar­gret­he, ved fle­re lej­lig­he­der har ud­talt, at hun ik­ke ejer en mo­bil­te­le­fon og er di­rek­te ’it-anal­fa­bet’, ser det an­der­le­des ud for hen­des nor­di­ske ’kol­le­ger’: Det sven­ske kon­ge­hus er en­dog me­get ak­tivt på bå­de Fa­ce­book, Twit­ter og In­s­ta­gram, og og­så den nor­ske kron­prin­ses­se Met­teMa­rit bru­ger Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.