Var han for sta­erk i

BT - - NYHEDER -

TRO Når man lyt­ter til den nu af­dø­de Prin­ces seksu­elt eks­pli­cit­te sang­tek­ster, ser hans dir­ty dan­se­trin og be­trag­ter hans flirt med det fe­mi­ni­ne look gen­nem det me­ste af hans pro­duk­ti­ve kar­ri­e­re, kan det va­e­re sva­ert at for­stå, at mul­ti­ta­len­tet og se­xg­u­den var med­lem af den me­get strik­se re­li­gi­øse tros­ret­ning Je­hovas Vid­ner, der er kendt for blandt an­det at pra­e­di­ke in­gen sex før ae­g­te­ska­bet.

Ik­ke de­sto min­dre kon­ver­te­re­de Prin­ce til Je­hova Vid­ner i 2003 og har end­da for­talt om, hvor­dan han selv mis­sio­ne­re­de for be­va­e­gel­sen og del­te ud­ga­ver af Vagt­tår­net og Vågn Op ud i sit lo­ka­l­om­rå­de. Og nu har tros­sam­fun­det hyl­det san­ge­ren, der dø­de gan­ske uven­tet.

»Vi er tri­ste over at hø­re om døds­fal­det af Prin­ce Ro­gers Nel­son, som blev døbt som et af je­hovas vid­ner i 2003,« ly­der det i en pres­se­med­del­el­se, hvor be­va­e­gel­sen hyl­der Prin­ce for at ’op­fyl­de det at va­e­re vid­ne og de­le sin tro med an­dre’.

»Vo­res tan­ker går til hans fa­mi­lie og ven­ner - isa­er hans tros­fa­el­ler i Je­hovas Vid­ner-me­nig­he­den i Saint Lou­is Park i Min­neso­ta. Vi hå­ber, at al­le vil fin­de trøst i Bi­be­lens ord om frem­ti­den, hvor død, smer­te og tå­rer ik­ke vil va­e­re der la­en­ge­re,« til­fø­jer de.

Men no­get ty­der på, at med­lem­ska­bet har kun­net va­e­re med­vir­ken­de til, at den 57-åri­ge stjer­ne mi­ste­de li­vet alt for tid­ligt. Be­hov for ope­ra­tion I åre­vis er der gå­et ryg­ter om, at den iko­ni­ske san­ger hav­de be­hov for en hof­te­o­pe­ra­tion, ef­ter han ef­ter alt at døm­me hav­de få­et en i 2010. Men, som fle­re me­di­er har pe­get på, var det net­op til­knyt­nin­gen til Je­hovas Vid­ner, der mod­sa­et­ter sig blod­trans­fu­sio­ner, der kan ha­ve va­e­ret ud­slags­gi­ven­de for, at han valg­te ik­ke at gen­nem­gå en ny

ope­ra­tion.

I ste­det ty­der det på, at san­ge­ren blev af­ha­en­gig af smer­testil­len­de pil­ler af ma­er­ket Perco­cet.

Selv op­ly­ser Je­hovas Vid­ner, at de ik­ke ken­der til Prin­ces dødsår­sag.

»Vi har ik­ke no­gen de­tal­jer om hans hel­bredstil­stand el­ler år­sa­gen til hans død,« ly­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Sø­ren Bo Rød­gaard Hen­rik­sen er tid­li­ge­re med­lem af Je­hovas Vid­ner og rå­d­gi­ver i dag folk, der har for­ladt den re­li­gi­øse grup­pe. Han forta­el­ler, at nog­le je­hovas vid­ner tol­ker reg­ler­ne om ik­ke at få blod­trans­fu­sio­ner me­get re­gel­ret - selv om det kan få sto­re kon­se­kven­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.