Fra pra­esi­dent til Prin­ce

BT - - NYHEDER -

VEN­SKAB nu af­dø­de Prin­ce, un­der et in­ter­view på CNN. Van Jo­nes forta­el­ler, hvor­dan Prin­ce hjalp ham med at kom­me oven­på. Til­ba­ge i 2009 måt­te Van Jo­nes un­der stor kontrovers tra­ek­ke sig til­ba­ge fra sit job i Det Hvi­de Hus, hvor han ar­bej­de­de for pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma. Da han for­lod Det Hvi­de Hus, var Prin­ce den før­ste, som rin­ge­de. Van Jo­nes og Prin­ce tal­te om si­tu­a­tio­nen, og Prin­ce bad ham gø­re føl­gen­de:

Tag til Jerus­a­lem, bliv der i to uger og bed til Gud. Når du kom­mer til­ba­ge, skal du gi­ve mig en li­ste over al­le de hu­ma­ni­ta­e­re til­tag, som du ger­ne vil støt­te, og som kan hja­el­pe folk, og så vil jeg hja­el­pe dig med at ar­bej­de for det.

»Så jeg gik fra at ar­bej­de med en pra­esi­dent til at ar­bej­de med Prin­ce,« si­ger Van Jo­nes. Rå­d­gi­ver for pra­esi­den­ten Van Jo­nes ar­bej­de­de for Oba­maad­mi­ni­stra­tio­nen som mil­jø­ma­es­sig rå­d­gi­ver, men kom i me­di­er­nes sø­ge­lys, da hans ak­ti­vi­sti­ske bag­grund blev of­fent­lig­gjort. Han hav­de va­e­ret blan­det ind i en kon­spira­tions­grup­pe, som sat­te spørgs­måls­tegn ved ter­r­or­an­gre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter – 9/11 – til­ba­ge i sep­tem­ber 2001 samt talt nedsa­et­ten­de om re­pu­bli­ka­ne­re i en of­fent­lig ta­le. Han valg­te at tra­ek­ke sig til­ba­ge, da hans kon­tro­ver­si­el­le for­tid kom frem. I 2013 blev han hy­ret af CNN som po­li­tisk kom­men­ta­tor.

Van Jo­nes slår fast, at Prin­ce i hjer­tet var hu­ma­ni­ta­er, og at han ud­over mu­sik­ken hjalp enormt man­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.