Tro­en?

BT - - NYHEDER -

»Det kun­ne han i prin­cip­pet godt. Men man kan si­ge, at med den frem­tra­e­den­de plads, han har, så vil­le Je­hovas Vid­ner gø­re alt for at hja­el­pe ham og fin­de al­ter­na­ti­ve mu­lig­he­der. I prak­sis har de op­løst de­res for­bud mod blod­trans­fu­sio­ner, for­di mo­der­ne tek­nik­ker gi­ver dem mu­lig­hed for at se gen­nem fin­gre med det. Der er dog al­tid nog­le, som vil gå til ek­stre­mer – ko­ster det mig li­vet, så ko­ster mig li­vet,« forta­el­ler Sø­ren Bo Rød­gaard. AR­VEN Ver­dens­stjer­nen Prin­ce var ik­ke stor fan af in­ter­net­tet, og det er blandt an­det der­for, at det er me­get lidt af hans mu­sik, der fin­des på strea­m­ingtje­ne­ster som Spo­ti­fy. På trods af det var han ved sin død en af ver­dens ri­ge­ste mu­si­ke­re. Iføl­ge den bri­ti­ske avis Mir­ror ef­ter­la­der Prin­ce en for­mue på svim­len­de 300 mil­li­o­ner i ame­ri­kan­ske dol­lar. Godt og vel to mil­li­ar­der dan­ske kro­ner. Pen­ge, der er skabt på hårdt ar­bej­de og en lang ra­ek­ke af hit som ’Purp­le Rain’, ’Kiss’’ og ’So­me­ti­mes it Snows in April’.

I alt har Prin­ce solgt me­re end 100 mil­li­o­ner al­bum og gi­vet kon­cer­ter for­an mil­li­o­ner af men­ne­sker ver­den over.

Prin­ce var i 80’er­ne en af de mu­si­ke­re, der tjen­te al­ler­f­lest pen­ge på sin mu­sik. Ale­ne al­bum­met Purp­le Rain solg­te 13 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer i USA. Suc­ce­sen var så stor for den lil­le mu­si­ker, at han bå­de hav­de det bedst sa­el­gen­de al­bum, sing­le og film i USA på en gang. In­gen na­tur­li­ge ar­vin­ger Prin­ce ef­ter­la­der sig in­gen na­tur­li­ge ar­vin­ger. In­gen ved, hvad der står i hans te­sta­men­te, men mu­li­ge bud på ar­vin­ger til mil­li­ard­for­mu­en kan va­e­re hans sø­ster, som er flyt­tet ind i hans enor­me ejen­dom i Min­neso­ta, Pais­ley Park, ef­ter mu­si­ke­rens død. Et an­det bud kan va­e­re Je­hovas Vid­ner, som Prin­ce an­gi­ve­ligt har va­e­ret med­lem af si­den 2002.

Med til hi­sto­ri­en hø­rer, at Prin­ces for­mue re­elt kan va­e­re end­nu stør­re. Fle­re me­di­er har i for­bin­del­se med hans død bragt hi­sto­ri­er om, at stjer­nen har et rum på Pais­ley Park, hvor han har gemt op mod 2000 san­ge, som end­nu ik­ke er ud­gi­vet.

De to mil­li­ar­der kro­ner, som den lil­le mand med det enor­me ta­lent ef­ter­la­der sig, for­ven­tes at vok­se i den kom­men­de tid. Hans død har med­ført en enorm stig­ning i sal­get af al­bum og san­ge hos bå­de pla­desa­el­ge­re, Itu­nes og an­dre for­hand­le­re af mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.