Hvad sker der, når vi har be­sej­ret IS?

BT - - NYHEDER -

Iden for­løb­ne uge fik dag­bla­det In­for­ma­tion en god idé. Den genop­tryk­te – med få aen­drin­ger – den forside, avi­sen hav­de trykt to år tid­li­ge­re. Den­gang gik Dan­mark i krig med syv F-16-fly mod Is­la­misk Stat i Irak. Nu gør vi det igen. For­skel­len er ba­re, at de dan­ske fly nu skal bom­be IS i bå­de Irak og Sy­ri­en. Over­skrif­ten på den gen­brug­te forside ly­der: »Dansk krig­del­ta­gel­se: Fik vi ta­get de­bat­ten?«, og i le­de­ren ar­gu­men­te­rer avi­sen for, at det fik vi så ik­ke. Hel­ler ik­ke den­ne gang, skal vi for­stå. DET ER NU en sand­hed med mo­di­fi­ka­tio­ner. DET ER RIG­TIGT, at vi ik­ke har haft en fø­lel­ses­la­det de­bat med de­mon­stran­ter på ga­der­ne og gra­e­den­de sol­da­ter­mødre i me­di­er­ne. Og det er der én god grund til. Når vi ac­cep­te­rer, at dan­ske pi­lo­ter og fly skal ka­stes ind i end­nu en krig, er det for­di, det er så åben­lyst rig­tigt. Dan­mark skal selv­føl­ge­lig og­så bi­dra­ge til be­ka­em­pel­sen af en af ti­dens mest bruta­le be­va­e­gel­ser. Det sy­nes at va­e­re den helt kla­re op­fat­tel­se blandt det sto­re fler­tal af bå­de po­li­ti­ke­re og be­folk­ning. Så­le­des og­så hos den smal­le V-re­ge­ring, der el­lers ef­ter si­gen­de bars­ler med en frem­ti­dig uden­rigs­po­li­tik, der vil nedt­o­ne mi­li­ta­e­re en­ga­ge­men­ter i sto­re in­ter­na­tio­na­le kri­ser, og i ste­det vil kon­cen­tre­re bå­de mi­li­ta­e­re og øko­no­mi­ske res­sour­cer i na­er­om­rå­der­ne. Men li­ge nu og her ser re­ge­rin­gen og et fler­tal i Fol­ke­tin­get sig tvun­get til at gø­re no­get ak­tivt ved Is­la­misk Stat. For­di de helt kon­kret tru­er Dan­mark. AR­GU­MEN­TER­NE FOR EN ak­tiv dansk del­ta­gel­se i kri­gen mod IS er ble­vet fle­re i for­hold til sidst, Dan­mark send­te F-16-fly mod Is­la­misk Stat. Kri­gen er ryk­ket ind i Eu­ro­pa. An­greb på Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn i fe­bru­ar sid­ste år og ter­r­or­ansla­ge­ne mod Pa­ris og Bruxel­les kan i stør­re el­ler min­dre grad fø­res til­ba­ge til Is­la­misk Stat. De bar­ba­ri­ske hand­lin­ger har skabt gro­bund for, at en­hver re­ak­tion for at mini­me­re og ud­s­let­te Is­la­misk Stat er ble­vet fuldt ac­cep­te­ret. Det er alt­så for­kert at si­ge, at vi ik­ke har de­bat­te­ret mu­li­ge løs­nin­ger på IS-pro­ble­met. Til gen­ga­eld er det rig­tigt, at vi ik­ke i til­stra­ek­ke­ligt om­fang har fun­det kon­struk­ti­ve ud­ve­je, når vi på et tids­punkt har vun­det mi­li­ta­ert. ER PRO­BLE­MET VA­EK, hvis vi ned­ka­em­per IS i Raqqa og om­egn, el­ler op­står der ba­re nye ud­ga­ver af ek­strem is­la­mis­me det se­kund, IS er ud­ra­de­ret? Og går vi egent­lig ba­re des­po­ten og tyran­nen Bas­har alAs­sads ae­rin­de, når vi og­så be­gyn­der at bom­be i Sy­ri­en? Fora­e­rer vi ham ba­re mag­ten på et sølv­fad? Og har vi en plan, når vi – sand­syn­lig­vis – har tra­engt IS så langt i de­fen­si­ven, at de smi­der de sor­te flag, bar­be­rer ska­eg­get og stik­ker af. Og hvad sa­et­ter vi i ste­det? Vo­res er­fa­rin­ger fra Irak og Af­g­ha­ni­stan er ik­ke op­løf­ten­de. De mi­li­ta­e­re ope­ra­tio­ner, som en­hver kan se er nød­ven­di­ge, skal føl­ges op af po­li­ti­ske løs­nin­ger, og de er sandt at si­ge ik­ke på plads. Skif­ten­de for­søg på at gø­re Af­g­ha­ni­stan, Irak og Sy­ri­en til de­mo­kra­ti­er ef­ter ve­st­ligt for­bil­le­de, er slå­et fejl. In­gen har end­nu le­ve­ret svar på, hvad vi gør, når Is­la­misk Stat er ned­ka­em­pet. Det er en de­bat, vi tra­en­ger til at ta­ge. Og den har vi ik­ke haft – hel­ler ik­ke den­ne gang.

Har vi en plan, når IS-sol­da­ter­ne smi­der de sor­te flag, bar­be­rer ska­eg­get og stik­ker af?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.