Jan Fogs en­ke: Han er ufat­te­ligt sav­net

BT - - NYHEDER -

ET ÅR EF­TER I den­ne we­e­kend er det et år si­den, at den kend­te ejen­doms­ma­eg­ler Jan Fog gik bort. Jan Fog blev Dan­marks må­ske mest kend­te ma­eg­ler på grund af tv-se­ri­en ’Liebha­ver­ne’ på TV2, der gav ham man­ge fans.

Af sam­me grund kom døds­fal­det sid­ste år som et chok for of­fent­lig­he­den. Den 23. april 2015 sov den 66-åri­ge Jan Fog stil­le ind på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn.

Ef­ter et års tavs­hed står Jan Fogs en­ke Char­lot­te Juul nu frem i Ek­stra Bla­det. Her forta­el­ler hun, hvor­dan den suc­ces­ful­de for­ret­nings­mand er dybt sav­net.

»Jeg vil egent­lig ger­ne va­e­re pri­vat, men jeg kan i hvert fald si­ge, at han er ufat­te­ligt sav­net af bå­de ven­ner og mig. Det har vir­ke­lig va­e­ret hårdt. Man­ge af os er fak­tisk sta­dig­va­ek i en form for chok. Det er som om, at vi sta­dig­va­ek ik­ke fat­ter det,« si­ger Char­lot­te Juul til Ek­stra Bla­det.

Jan Fog fik i slut­nin­gen af 2013 kon­sta­te­ret kra­eft. Og det var ef­ter en be­hand­ling på Rigs­ho­spi­ta­let i april 2015, at Jan Fog gik bort.

Ef­ter en trans­fu­sion, hvor Jan Fog fik stam­cel­ler fra en 25-årig kvin­de, på­drog han sig en virus. I for­bin­del­se med lym­fa­tisk leuka­e­mi, og­så kal­det ’gam­mel­mands-leuka­e­mi’, var det en al­vor­lig si­tu­a­tion.

Jan Fog gik i ko­ma. Han våg­ne­de al­drig igen. Sav­net er sta­dig stort Nu, et år ef­ter døds­fal­det, er den bar­ske pe­ri­o­de kom­met en smu­le på af­stand, forta­el­ler Char­lot­te Juul til Ek­stra Bla­det. Men sav­net er sta­dig stort.

»Det er et stort hul i jor­den - alt­så han mang­ler, det er klart«, si­ger hun til Ek­stra Bla­det.

Char­lot­te Juul og Jan Fog blev gift i de­cem­ber 2013. Par­ret bo­e­de hver for sig, og over for of­fent­lig­he­den lag­de Jan Fog ik­ke skjul på, at ae­g­te­ska­bet og­så var af prak­tisk ka­rak­ter. Men par­ret hav­de dog og­så åben­lyst var­me fø­lel­ser for hin­an­den.

»Han er bå­de min far, min gam­le ae­g­te­mand, min ven og min gam­le on­kel. Det er som om, at han er al­le funk­tio­ner,« for­tal­te Char­lot­te Juul i et TV2-po­rtra­et af Jan Fog i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.