3 A B 2 M K

BT - - NYHEDER -

jeg står i stam­pe, så der skal ske no­get nu,« si­ger hun. Val­get af nyt navn Li­ne Vil­strup gi­ver og­så mig en li­ste over mel­lem­nav­ne, der vil­le va­e­re gun­sti­ge, og blandt dem er: Ale­xa ndra, Be­a­tri­ce, Bryn­hild, Dor­tea, Fat­ti­ma, Fjol­la, He­len, In­di­an­na, Jon­ne, Mwa­ga­le, Nu­vin, Na­el­de, Nølle, Pi­a­ma­rie, Por­tia, Pyt­te, Søs­ser, Tut­te, Vig­na­ram, Vien­na og Ze­bri­na. Ik­ke umid­del­bart til­lok­ken­de, men Li­ne Vil­strup for­kla­rer, at det vig­tig­ste er, at man aen­drer sit navn i al­le of­fi­ci­el­le hen­se­en­der, alt­så hos Fol­ke­re­gi­stret, og så kan man egent­lig fort­sa­et­te med sit gam­le navn i det dag­li­ge – hvis alt­så ik­ke, man har ka­stet al­le bog­sta­ver op i luf­ten og skif­ter he­le ba­dulj­en ud.

Ka­tri­ne spør­ger ind til de for­skel­li­ge tal, og hvor de er go­de at ha­ve rundt om­kring i sit nu­meroskop. Li­ne for­kla­rer, og da hun når til tal­let 3, si­ger hun »Det er så­dan nog­le ... Det er di­rek­tø­rens tal. De er lidt tun­ge i det ...« Ka­tri­ne og jeg bag­ta­ler 3’ere for ful­de gar­di­ner. Dem er vi be­stemt ik­ke vil­de med, de der tun­ge no­gen, men på den an­den si­de er vi hel­ler ik­ke vil­de med at va­e­re så Der går 14 da­ge til en må­ned, fra du of­fi­ci­elt har aen­dret dit navn, til du be­gyn­der at ma­er­ke for­an­drin­ger u-tun­ge, så flyv­ske. Og nu er det så, at vi skal vur­de­re, om vi kan fin­de me­re ro, hvis vi får et nyt navn, og der­med nog­le nye per­son­li­ge nøg­le­tal. Tan­ken ly­der helt for­nuf­tig for Ka­tri­ne, og sta­dig me­get ma­er­ke­lig for mig. Li­ne Vil­strup kan godt for­stå, hvis folk stej­ler. Så­dan hav­de hun det og­så selv en­gang – ind­til hun be­gynd­te at la­eg­ge ma­er­ke til, at al­le men­ne­sker vi­bre­rer og ud­strå­ler ener­gi.

»Jeg kan godt for­stå, hvis folk er skep­ti­ske, for det er og­så ret lang­hå­ret. Men jo me­re jeg la­e­ste om det, jo me­re gav det me­ning for mig, og så ud­dan­ne­de jeg mig til nu­mero­log. Hvis jeg skal for­kla­re folk, hvad det går ud på, si­ger jeg, at man kan sam­men­lig­ne det med Den Sto­re Bagedyst, hvor al­le del­ta­ge­re får sam­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.