FÅ ME­RE UD AF DIN PEN­SION

BT - - NYHEDER -

LIVS­STIL dan­sker­ne er al­ler­mindst in­ter­es­se­re­de i. Men det er iføl­ge eks­per­ter­ne en rig­tig god idé at få styr på pen­sio­nen. La­en dig til­ba­ge bag­ef­ter »Der er rig­tig man­ge pen­ge at hen­te ved at for­hol­de sig til sin pen­sion. Så kan man ef­ter­føl­gen­de la­e­ne sig til­ba­ge, for­di man nu har gjort, hvad man kun­ne, for at få me­re ud i den an­den en­de,« si­ger An­ders Val­de­mar Juhl, pen­sions­rå­d­gi­ver hos Uvil­di­graad.

Du kan be­gyn­de med at spør­ge dig selv: Hvor­dan vil jeg ger­ne le­ve, Pas på, når du hø­rer bank-eks­per­ter ud­ta­le sig, for de ta­ger fejl hver an­den gang når jeg går på pen­sion? En un­der­sø­gel­se fra Nor­dea vi­ser, at syv ud af ti dan­ske­re ger­ne vil le­ve, som de ple­jer, den dag de går på pen­sion. Men sam­me un­der­sø­gel­se vi­ser, at min­dre end hver tred­je ved, om de kan op­ret­hol­de den livs­stil.

Og så er det nød­ven­digt med et re­a­li­tet­stjek. Der er man­ge fak­to­rer, man skal ta­ge stil­ling til, men der er og­så rig­tig man­ge pen­ge at hen­te.

BT har talt med fi­re øko­no­mi­ske eks­per­ter. De ta­ger hver isa­er ud­gangs­punkt i de­res egen pen­sion og gi­ver dig go­de råd om, hvor­dan du får me­re ud af din pen­sions­op­spa­ring, og hvad du skal va­e­re op­ma­er­k­som på. Hvis du er un­der 50 år, så er det al­ler­vig­tig­ste at fin­de en or­dent­lig da­ek­ning, hvis du plud­se­lig står i den si­tu­a­tion, at du ik­ke la­en­ge­re kan ar­bej­de på grund af syg­dom el­ler ulyk­ke

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om bl.a. pri­va­tø­ko­no­mi. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.