Flest dan­ske kla­ger over hpv-vac­ci­ne

BT - - NYHEDER -

Pa­tien­ter­stat­nin­gen i Dan­mark har be­hand­let mar­kant fle­re sa­ger om hpv-vac­ci­nen end vo­res nor­di­ske na­bo­lan­de Nor­ge og Sve­ri­ge.

I Dan­mark har 242 pi­ger an­meldt sa­ger til Pa­tien­ter­stat­nin­gen, mens man i Sve­ri­ge kun har mod­ta­get 37 kla­ger og i Nor­ge ot­te kla­ger, skri­ver DR Syd.

Poul-Erik Svend­sen (S), der er for­mand for Pa­tien­ter­stat­nin­gen og for­mand for Sund­heds­ud­val­get i Re­gion Syd­dan­mark, un­drer sig over, at der er så stor en for­skel på an­tal­let af an­mel­del­ser.

»Det må skyl­des den me­gen de­bat, der har va­e­ret om mu­li­ge bi­virk­nin­ger af vac­ci­nen mod liv­mo­der­hals­kra­eft her­hjem­me,« si­ger han til DR Syd.

Man­ge af pi­ger­ne op­le­ver tra­et­hed, svim­mel­hed og smer­ter, men der er in­gen på­vist sam­men­ha­eng mel­lem vac­ci­nen og symp­to­mer­ne, for­kla­rer for­man­den.

I Dan­mark ar­bej­der fem hpv-cen­tre med at un­der­sø­ge vac­ci­ne­re­de pi­ger, der har symp­to­mer, der mu­lig­vis kan skyl­des hp­vvac­ci­nen. På Di­ag­nostisk Cen­ter ved Re­gions­ho­spi­ta­let Sil­ke­borg står knap 80 pi­ger på ven­te­li­ste.

Ul­rich Fred­berg, der er le­den­de over­la­e­ge på cen­tret, forta­el­ler, at der ik­ke bør va­e­re no­gen na­ev­ne­va­er­dig for­skel på den vac­ci­ne, der bru­ges i de tre lan­de. Der bur­de og­så va­e­re en li­ge stor an­del af kla­ger.

»At der er for­skel mel­lem lan­de­ne, tror jeg skyl­des, at der har va­e­ret en del pres­se­be­vå­gen­hed om­kring det, og for­e­nin­ger hja­el­per hin­an­den med, hvor­dan man kan få er­stat­ning for det,« si­ger Ul­rich Fred­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.