VI­DEN­SKAB.DK Er sex-or­gas­mer sun­de­re end ona­ni?

BT - - NYHEDER -

Bed­re søvn, styr­ket im­mun­for­svar og min­dre ri­si­ko for pro­sta­ta­kra­eft. Sex er ik­ke kun for sjov, men har man­ge po­si­ti­ve si­de­ge­vin­ster. Men de fin­ger­nem­me, der ik­ke er så ak­ti­ve på lag­ner­ne, går hel­dig­vis ik­ke helt glip af al­le sam­le­jets for­de­le, forta­el­ler le­den­de over­la­e­ge Astrid Ditte Høj­gaard fra Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. »Det er med til at gø­re, at man fø­ler, at krop­pen fun­ge­rer - at den er i stand til at sva­re på nog­le im­pul­ser og sig­na­ler, den får. Så på den må­de er det med til at gø­re, at man fø­ler sig i li­ve, og at man er et helt men­ne­ske,« si­ger Astrid Ditte Høj­gaard, der og­så er kli­nisk lek­tor på Se­xo­lo­gisk Kli­nik på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Or­gas­men er alt­så god for bå­de hold- og sol­oryt­te­re. Der kan dog al­li­ge­vel va­e­re ek­stra for­de­le ved at få or­gas­me un­der sam­le­je i ste­det for ved ona­ni. »Jo me­re tid, man bru­ger på det, og des me­re seksu­el spa­en­ding man byg­ger op, de­sto stør­re er for­løs­nin­gen.De fle­ste, som dyr­ker sex med sig selv, gør det egent­lig ret ef­fek­tivt. Der­for vil det for de fle­stes ved­kom­men­de va­e­re en min­dre til­freds­stil­len­de or­gas­me,« si­ger Astrid Ditte

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.