Når de roy­a­le børn stja­e­ler bil­le­det

BT - - TV -

VEJ­RET I DAG hos Ge­or­ges fora­el­dre – prins Wil­li­am og prin­ses­se Ka­te. Bil­le­det af prins Ge­or­ge er ble­vet lagt på Ken­sing­ton Pa­la­ces Twit­ter­pro­fil og vi­ser en ty­de­ligt ge­nert prins, der tryk­ker Oba­mas hånd – det er si­den ble­vet delt flit­tigt på de so­ci­a­le me­di­er. Det sam­me er bil­le­det af prins Ale­xan­der, som og­så går sin sej­rs­gang på de so­ci­a­le me­di­er. Ba­by­bil­le­det er ta­get af den stol­te far, prins Carl Phi­lip, der tirs­dag kun­ne jub­le over føds­len af sit før­ste barn sam­men med sin ko­ne, prin­ses­se So­fia. Sa­er­ligt den lil­le prins Ge­or­ge har en ev­ne til at stja­e­le ram­pe­ly­set. Det gjor­de han og­så tid­li­ge­re på ugen, da et bil­le­de i an­led­ning af hans ol­de­mors 90 års fød­sels­dag blev of­fent­lig­gjort. Men det var ik­ke fød­sel­a­ren, der end­te i fo­kus. Det gjor­de der­i­mod den yng­ste prins med sit helt sto­re smil. Lan­ge strøm­per og san­da­ler Iført en hvid skjor­te, blå shorts, lan­ge strøm­per og san­da­ler holdt den lil­le purk, der er ud­set til en dag at bli­ve Stor­bri­tan­ni­ens kom­men­de kon­ge, sin far i hån­den, mens han ba­lan­ce­re­de på nog­le skum­klod­ser.

Men den nye sven­ske prins Ale­xan­der kan og­så. Ba­by­bil­le­det har få­et mas­ser af in­ter­es­se­re­de til ta­ster­ne på Fa­ce­book, hvor de ly­køn­sker den kon­ge­li­ge fa­mi­lie med de­res ny­fød­te. Og selv­om han blot er få da­ge gam­mel, har det al­le­re­de va­e­ret nog­le be­gi­ven­heds­ri­ge da­ge for den lil­le nye prins i den ef­ter­hån­den sto­re flok af småbørn i det sven­ske kon­ge­hus.

Tors­dag fik han of­fi­ci­elt nav­net Ale­xan­der Erik Hu­bertus Ber­til, og fredag blev der af­holdt Te De­um i Slotskir­ken i Sto­ck­holm med del­ta­gel­se af det sven­ske re­gent­par, kron­prin­s­par­ret, prins Carl Phi­lip og prin­ses­se So­fi­as fa­mi­lie. Te De­um er en gam­mel tra­di­tion i det sven­ske kon­ge­hus. Ved sto­re be­gi­ven­he­der i kon­ge­hu­set af­hol­des en gud­stje­ne­ste i slotskir­ken med re­pra­e­sen­tan­ter for kon­ge­hu­set og an­sat­te ved hof­fet samt re­pra­e­sen­tan­ter fra det of­fi­ci­el­le Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.