Ay­din

So­ei

BT - - SØNDAG -

Hvad me­ner du er din vig­tig­ste livs­vis­dom? Hvad er din stør­ste styr­ke? Hvad er din stør­ste fejl? Beskriv dig selv med fem ord: Hvis du var ho­ved­rol­len i en film, hvem var du så? Hvad sy­nes du kun­ne gø­re Dan­mark til et bed­re sted? Hvor­dan bli­ver ind­van­dre­re og flygt­nin­ge in­te­gre­ret bed­re i Dan­mark? 34 – for­fat­ter – bor på Nør­re­bro i Kø­ben­havn

Jeg har ik­ke fun­det den end­nu. Jeg er ved­hol­den­de, in­dig­ne­ret og em­pa­tisk. Føl­som og skif­te­vis sel­vop­hø­jen­de og de­struk­tiv, gam­melklog og te­e­na­ge-dum. En kryds­ning mel­lem figh­te­ren Ro­cky Bal­boa og Ewan McGre­gors rol­le i Train­s­pot­ting, der til slut ind­ser, at han SELV er nødt til at tra­ef­fe val­get mel­lem en fort­sat derou­te el­ler et liv in­den­for fa­el­les­ska­bet. Jeg har sva­ert ved at fat­te mig kort. Des­u­den har jeg et stort tem­pe­ra­ment, som jeg er god til at sty­re, det kan va­e­re dra­e­nen­de. At vi ind­ser, at sam­fun­det ik­ke er lig med sta­ten, men os al­le, og at vi al­le bør ta­ge an­svar for vo­re med­bor­ge­re i ste­det for at over­la­de det til sags­be­hand­le­re, em­beds­ma­end og po­li­ti­ke­re. Ind­van­drin­gen til Eu­ro­pa sker fra 3. ver­denslan­de som har et la­ve­re ud­dan­nel­ses­ni­veau, og som har fyldt me­re i kri­mi­na­li­tets- og ar­bejds­løs­heds­sta­ti­stik­ker­ne. De skal la­e­re spro­get og ha­ve en ud­dan­nel­se, og man skal und­gå ghet­to­er og kli­ent­gø­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.