M ik­ke vil la­de dø5

Dizzy Mizz Lizzy er til­ba­ge – for tred­je gang og med sit før­ste nye al­bum i ty­ve år – og den­ne gang har de ta­enkt sig at bli­ve

BT - - SØNDAG -

Det umid­del­ba­re bud­skab kun­ne egent­lig hur­tigt brin­ges til torvs: Ro­ck­en le­ver, og ét af de fi­ne­ste ro­ck­bands, Dan­mark no­gen­sin­de har fo­stret, ud­gi­ver ef­ter ty­ve års ven­te­tid sit tred­je al­bum den 29. april. Dizzy Mizz Lizzy hed­der de, og de skrev sig al­le­re­de som te­e­na­ge­re ind i ro­ck­hi­sto­ri­en med de­res selv­be­tit­le­de de­butal­bum og en lang ra­ek­ke san­ge så fa­en­gen­de og om­kring­s­ig gri­ben­de som an­svars­flugt i mag­tens kor­ri­do­rer (be­gre­bet, ik­ke ban­det) i kri­se­ti­der.

Ekvi­li­bri­stisk spil­let heavyro­ck mød­te po­p­for­nuft, og dén co­ck­tail faldt mil­dest talt på et tørt sted den­gang i de tid­li­ge 1990’ere. Dér i den ør­ken, hvor ef­ter­sla­e­bet fra skul­der­pu­der­nes stor­heds­tid og nav­ne som Tø­sed­ren­ge­ne, An­ne Lin­net, Ba­ck To Ba­ck, News og An­ne Lin­net sta­dig blev ti­tu­le­ret »dansk ro­ck«.

I det lys var det med et vist mis­mod, na­er- va­e­ren­de skribent 30. april 1993 be­va­e­ge­de sig ind på det nu he­den­gang­ne spil­le­sted Mont­mart­re i Kø­ben­havn til ar­ran­ge­men­tet ’DM i Ro­ck’.

Men dén af­ten be­gynd­te fa­eno­me­net Dizzy Mizz Lizzy re­elt, da tre gam­le sko­le­kam­me­ra­ter fra Val­by – te­e­na­ger­ne Tim Christensen, Sø­ren Fri­is og Mar­tin Ni­el­sen – i lø­bet af blot tre num­re over­be­vi­ste om, at no­get helt nyt og af­gø­ren­de var lan­det. Og i øv­rigt – som den­gang skre­vet i na­er­va­e­ren­de avis – sa­ve­de den vis­nen­de gren over, de dér ’Du er’, ’Magi i luf­ten’, ’Jo­nat­han’ og ’Kom til­ba­ge til mig’ sta­dig klam­re­de sig til.

’Sla­get er tabt’

Ik­ke at Dizzy Mizz Lizzy egent­lig hav­de reg­net med det. El­ler for den sags skyld no­get som helst an­det, som Tim Christensen forta­el­ler 23 år se­ne­re.

»Jeg hu­sker ty­de­ligt, at Mar­tin og jeg fulg­tes ad de­r­ind på cy­kel, og jeg blev rig­tig nervøs, al­le­re­de da vi dre­je­de ind i Nør­re­ga­de, hvor Mont­mart­re lå, og så, at Dan­marks Ra­dio hav­de par­ke­ret den dér sto­re sen­de­vogn ude for­an. Nu var det vist al­vor.«

Den ge­ner­te kna­egt, som si­den skul­le bli­ve én af Dan­marks stør­ste ro­ck­stjer­ner, tur­de dår­ligt nok kig­ge ud på sce­nen, når kon­kur­ren­ter­ne spil­le­de.

»Først da Kas­h­mir, som og­så var med det år, spil­le­de, kig­ge­de jeg ud. Og de­res fans gik helt amok, og jeg ta­enk­te ba­re ’sla­get er tabt – vi er fa­er­di­ge’,« hu­sker Tim.

Ne­de i sa­len sad din den­gang ud­send­te og hav­de en helt an­den op­le­vel­se. Af hen­syn til min de­ad­li­ne var jeg nødt til at for­la­de Mont­mart­re før dom­mer­vo­te­rin­gen. Så jeg gik ned på B.T., gjor­de plads til vin­ge­fan­get og prok­la­me­re­de blot:

»Uan­set hvem der vandt, så var de dér Dizzy Fort­sa­et­ter na­e­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.