Snyd dig selv

Så­dan

BT - - SØNDAG -

HLi­ne Fel­holt

vad vil du helst? Spi­se en halv ma­j­roe og en hånd­fuld rå gu­lero­d­s­sta­ve? El­ler et par la­e­kre, sprø­de, lu­ne vaf­ler? Grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler fra BTs Madsko­le har løs­nin­gen på det evige di­lem­ma. »Du be­hø­ver slet ik­ke va­el­ge. Du kan bå­de spi­se sundt og me­re grønt og sam­ti­dig få stil­let ly­sten til no­get la­ek­kert,« lover grønt­sags­blog­ge­ren, der står bag op­skrif­ten på la­e­kre vaf­ler la­vet på in­tet min­dre end et ki­lo grønt­sa­ger.

»Jeg mar­keds­fø­rer dem på, at de in­de­hol­der et ki­lo grønt­sa­ger, for det over­ra­sker folk, at man kan la­ve no­get, der sma­ger vildt godt, er så la­ek­kert, og sam­ti­dig er fuldt af sun­de ting,« si­ger Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

De sun­de vaf­ler er et af flagski­be­ne i hen­des grøn­ne mad­ver­den, for­di de kom­bi­ne­rer en vel­kendt ret, som al­le kan li­de, med et øn­ske om at spi­se me­re grønt – som de fle­ste har.

»Vaf­ler er sjove og fest­li­ge, og no­get bå­de sto­re som små ta­en­ker på som en la­ek­ker tre­at. Nor­malt er de sø­de, men med grønt­sa­ger i dej­en kan de spi­ses som en sund sna­ck el­ler ind­gå i et ho­ved­må­l­tid,« for­kla­rer Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

En vaf­fel­trend

Hun er ik­ke ene om at ha­ve ka­stet sin ka­er­lig­hed på grøn­ne vaf­ler. Li­ge nu er vaf­ler det helt sto­re hit på In­s­ta­gram, hvor man­ge grønt­sagsen­tu­si­a­ster la­eg­ger bil­le­der ud af sun­de vaf­ler i al­ver­dens ud­ga­ver.

»Der er helt klart en vaf­fel­trend, og den er på sit hø­je­ste li­ge nu. Vaf­ler­ne pas­ser rig­tig godt ind i en stør­re trend om at gø­re ma­den sun­de­re. Des­u­den er vaf­ler su­per de­ko­ra­ti­ve. De er sjove at ser­ve­re,« for­kla­rer Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler, der fak­tisk op­da­ge­de grøn­ne vaf­ler for man­ge år si­den i en ko­ge­bog fra 80’er­ne.

»I bo­gen blev de kaldt en ‘Raf­fi­ne­ret spi­se til ‘ve­ge­ta­ri­a­ne­re’. Men kød­spi­se­re vil og­så el­ske dem, for du kan put­te hvad som helst på dem. Du kan end­da bru­ge dem som bund til en pizza el­ler som bur­ger­bol­le.«

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.