Drop va­ne­sex og få

Ned­sat se­xlyst

BT - - SØNDAG -

ting af sam­men. Når par­ret har kendt hin­an­den i la­en­ge­re tid, kan det va­e­re, at det mest bli­ver til sex, der med sik­ker­hed fun­ge­rer – va­ne­sex, hvor par­ret me­re el­ler min­dre be­vidst er sam­men på en må­de, som ple­jer at fun­ge­re godt og seksu­a­li­te­ten ud­fol­der sig in­den for et vel­kendt re­per­toi­re i par­rets com­fortzo­ne.«

Pra­e­sta­tions­sex er fi­a­sko

Er må­let pra­e­sta­tions­sex el­ler na­er­va­er og seksu­el leg med part­ne­ren, spør­ger Hel­le Trankja­er.

Pro­ble­met er, at den sik­re va­ne­sex kan bli­ve ke­de­ligt, ly­sten kan fal­de, og par­ret kan sav­ne ny in­spira­tion, forta­el­ler se­xo­lo­gen.

Er ly­sten for­s­vun­det på grund af mang­len­de va­ri­a­tion i se­xli­vet, må I fin­de en må­de at kom­me ud af com­fortzo­nen, va­ek fra va­ne­sex.

»Hvad er for­hin­drin­gen for at prø­ve no­get nyt, og hvad er man nervøs for kan ske ved at prø­ve no­get nyt seksu­elt,« spør­ger Hel­le Trankja­er og un­der­stre­ger, at hvis må­let i sig selv er at ud­vik­le seksu­a­li­te­ten, vil det al­tid kun­ne reg­nes for en suc­ces uan­set ud­fal­det, men hvis må­let er per­fekt pra­e­sta­tions­sex, kan re­sul­ta­tet of­te bli­ve en fi­a­sko.

Ka­ster I jer ud i at prø­ve nyt, er det vig­tigt at fin­de et kom­pro­mis, der respek­te­rer per­son­li­ge gra­en­ser.

»Husk ve­to­ret og ret­ten til at si­ge nej. Skal I prø­ve nyt, så gå trin­vis og lang­somt til va­er­ks,« si­ger Hel­le Trankja­er.

Har man lyst til for­skel­li­ge for­mer for sex, kan det og­så kva­e­le ly­sten til sex. Må­ske vil den ene ger­ne se po­r­no sam­men el­ler in­tro­du­ce­re nyt le­ge­tøj. Fø­ler den an­den sig pres­set til at prø­ve nye ting, kan se­xly­sten for­svin­de.

»Den, der bli­ver ’jag­tet’ af part­ne­ren og fø­ler sig pres­set til sex el­ler en be­stemt ty­pe seksu­el prak­sis, der er uden­for com­fortzo­nen, vil må­ske af­vi­se part­ne­ren el­ler gå på et me­re el­ler min­dre hen­sigts­ma­es­sigt kom­pro­mis,« si­ger Hel­le Trankja­er.

Men det kan og­så va­e­re den, der har lyst til at prø­ve nye og vil­de­re ting i sen­gen, der en­der med at få kvalt sin se­xlyst.

»At va­e­re ban­ge for at mi­ste part­ne­ren, hvis man på den ene el­ler an­den må­de har uens lyst el­ler ly­ster, er et di­lem­ma.«

’’

Øg na­er­va­e­ret

Men der kan og­så va­e­re an­dre fy­si­ske el­ler psy­ki­ske år­sa­ger til, at ly­sten til sex bli­ver min­dre el­ler ik­ke ek­si­ste­ren­de. Hel­le Trankja­er na­ev­ner stress, de­pres­sion, man­gel på søvn, fy­sisk syg­dom, seksu­el­le dys­funk­tio­ner, mang­len­de til­tra­ek­ning, ne­ga­tivt kro­ps­bil­le­de, mang­len­de na­er­hed og tryg­hed samt dår­lig sex.

»En god øvel­se, der øger na­er­va­e­ret og nedsa­et­ter pra­e­sta­tions­angst, er sensu­a­li­tet­stra­e­ning,« forta­el­ler hun og un­der­stre­ger, at for­skel på lyst ik­ke be­ty­der, at den ene part har ”en for­kert lyst”.

»Det hand­ler om i fa­el­les­skab at ud­for­ske, hvad der gi­ver størst ny­del­se og til­freds­hed.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.