D

BT - - SØNDAG -

er er må­ske no­get om den slid­te joke om kvin­den, der har ho­ved­pi­ne, for­di hun ik­ke har lyst til at ha­ve sex med sin part­ner. Ned­sat lyst til sex er et af de mest al­min­de­li­ge seksu­el­le pro­ble­mer for kvin­der, forta­el­ler Hel­le Trankja­er, la­e­ge, se­xo­log og par­te­ra­pe­ut. »Ned­sat lyst kan va­e­re en føl­ge af, at en af par­ter­ne i for­hol­det har en seksu­el dys­funk­tion – hos man­den kan det for ek­sem­pel va­e­re rejs­nings­pro­ble­mer,« si­ger hun.

Men det kan og­så hand­le om uens seksu­el­le ly­ster.

»Når man er ny­fo­rel­sket, er der en mas­se hor­moner, der spil­ler ind på lyst og til­tra­ek­ning. Men ef­ter må­ske et halvt til to år kan man kom­me ind i ka­er­lig­heds­fa­sen, hvor der skal me­re til for at ta­en­de for ly­sten til part­ne­ren,« for­kla­rer Hel­le Trankja­er og fort­sa­et­ter:

»I be­gyn­del­sen af for­hol­det er alt, hvad ka­e­re­sten si­ger og gør, fan­ta­stisk, man eks­pe­ri­men­te­rer må­ske me­re seksu­elt og prø­ver nye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.